Context

Wij hebben de ruimtelijke randvoorwaarden voor de agrarische sector vastgelegd in onze Omgevingsvisie. Wij ondersteunen de sector door bij te dragen aan de verbetering van de verkaveling.

In 2012 hebben wij met incidentele middelen een uitvoeringsprogramma landbouwstructuurversterking 2012 - 2015 opgesteld. De uitvoering hiervan loopt tot 2018. Landbouwstructuurversterking hebben wij ook opgenomen als prioriteit in het nieuwe plattelandsontwikkelingsprogramma (POP 2014 - 2020).

Acties

  1. Wij voeren vrijwillige planmatige kavelruilprojecten uit, met als doel een landbouwkundige structuurverbetering voor minimaal 4000 hectare in 2018.
  2. Wij voeren tien wettelijke verkavelingsprojecten uit, waarvan er in 2017 vier in de afrondingsfase zijn.

Toelichting op voortgang

Vrijwillige kavelruil

In de jaren 2013 t/m 2016 is in zeven planmatige kavelruilprojecten in totaal voor 3732 hectare de verkaveling verbeterd.

In 2017 zijn de kavelruilprojecten Hengevelde, Markelosebroek en Reutum afgerond. In die projecten is voor ruim 1200 hectare de landbouwstructuur verbeterd.

Het totaal landbouwstructuurverbetering door middel van vrijwillige planmatige kavelruil komt daarmee op 4943 hectare.

Wettelijke verkavelingsprojecten:

Begin 2017 waren nog twaalf projecten in uitvoering. In de loop van 2017 zijn de projecten Rijssen en Olst-Wesepe en Noordwest Overijssel deelgebied Rond de Weerribben afgerond.

Van de overige negen projecten zitten er zeven in de fase van de financiële afwikkeling door middel van de procedure Lijst Geldelijke Regelingen. De projecten Staphorst en Noordwest Overijssel deelgebied Blokzijl-Vollenhove zitten nog in de fase van het Ruilplan.

Financiën

Voor het realiseren van landbouwdoelen heeft de provincie in 2002 het Revolving Fund ingesteld. Als gevolg van het opheffen van Dienst Landelijk Gebied (DLG) zijn de gronden in 2014 juridisch overgedragen aan de provincie, waardoor het Revolving Fund in 2014 is gewijzigd van een financieringsfonds naar een voorraadpositie. Met betrekking tot de waardering van de gronden is er, nu het Revolving Fund als voorraad verantwoord moet worden, mede door de actuele marktomstandigheden, sprake van een waarderingsrisico. Om deze risico's af te dekken is besloten hiervoor een voorziening te treffen en deze jaarlijks te actualiseren. Deze voorziening zal worden aangesproken indien de verkoopwaarde van de grond lager ligt dan de historische aankoopwaarde.

Algemeen uitgangspunt van het Revolving Fund is dat dit een meerjarig budgettair neutraal resultaat oplevert voor de provincie. Het resultaat over de jaren kan echter wel fluctueren, zo is in 2014 een voorziening getroffen van € 0,35 miljoen ten laste van de algemene middelen, in 2015 was er een positief transactieresultaat van ruim 0,7 miljoen en is € 0,2 miljoen van de getroffen voorziening uit 2014 weer vrijgevallen. Tot slot is op het Revolving Fund in 2016 een neutraal resultaat gerealiseerd.

Het afdekken van waarderisico op de Revolving Fund grondbezit wordt jaarlijks bij het opstellen van het jaarverslag bepaald. Bij het beoordelen van de voorraad per ultimo 2017 moet, op basis van wettelijke regels uit Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV), de voorziening op basis van actuele marktgegevens worden verhoogd met € 332.000. Deze aanvullende toevoeging aan de voorziening op basis van actuele marktgegevens en de positieve transactieresultaten op verkopen, ad. € 21.000, leiden daarmee tot een overschrijding van € 311.000 op deze prestatie. De verwachting is echter dat een groot deel van voorziening niet nodig zal zijn. Het bedrag zal in latere jaren weer vrijvallen naar de algemene middelen.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Rol provincie:

De provincie is ontwikkelaar.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2020

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Inrichting Landelijk Gebied. Voorstel voor indicatieve verdeling van het budget uit het Hoofdlijnenakkoord 2011 - 2015 [PS/2012/437 ] (bijbehorend besluit).