Context

Met de inwerkingtreding van de Nieuwe Wet natuurbescherming per 1 januari 2017 worden wij verantwoordelijk voor de uitvoering van het wettelijke soortenbeschermingsregime en in samenhang daarmee ontheffingverlening voor ruimtelijke ingrepen, actieve soortenbescherming en tegemoetkoming faunaschade. De decentralisatie van het natuurbeleid geeft ons een sterkere positie bij de uitvoering van taken in de fysieke leefomgeving en meer mogelijkheden voor integrale afweging van belangen bij ruimtelijk-economische ontwikkelingen. Wij willen het verschil maken door de bescherming van planten en dieren beter samen te laten gaan met mogelijkheden voor economische ontwikkeling, bijvoorbeeld door versterking van natuurcondities meer te koppelen aan andere opgaven. Onze ambitie is om in dit dossier aan de voorkant te sturen en tot een aanpak te komen waarbij economie en natuur elkaar wederzijds versterken.

Acties

  1. Wij vervolgen de gesprekken met de partners van Samen Werkt Beter, ondernemers en maatschappelijke organisaties over de invulling van het soortenbeleid, voor de zomer van 2017 leggen wij u een voorstel voor over de wijze waarop wij invulling geven aan het soortenbeleid, als onderdeel van de natuurvisie.
  2. Leveren van een financiële bijdrage aan (de opvolger van) het Faunafonds voor het uitkeren van faunaschade

Toelichting op voortgang

Als onderdeel van het koersdocument “Natuur voor elkaar” (zie prestatie 3.5.2) hebben wij samen met de betrokken partners invulling gegeven aan het soortenbeleid in Overijssel. Wij richten ons op het bereiken van robuuste en flexibele condities voor wilde plant- en diersoorten. Het huidige natuur- en waterbeleid heeft al een positief effect op planten en dieren in Overijssel. Wij willen extra inspanningen vooral inzetten op soorten waarvoor het Overijsselse leefgebied belangrijk is om te overleven en die niet automatische meeprofiteren van huidige maatregelen.

Eind 2017 hebben wij 18 projecten ondersteund om de condities van diverse aandachtssoorten te verbeteren. Het betreft projecten ter verbetering van de leefomstandigheden van amfibieën, reptielen, bijen, insecten, vlinders, weide-, erf- en akkervogels, vleermuizen en planten. De projecten worden uitgevoerd door een scala aan initiatiefnemers waaronder boeren, vrijwilligers, (agrarische) natuurverenigingen, wildbeheereenheden, terrein beherende organisaties, soortenorganisaties en gemeenten.

Financiën

Het beschikbare budget voor faunaschade is met € 306.000 overschreden. Mede op basis van informatie van de unit Faunafonds denken wij aan de volgende oorzaken van deze overschrijding:

  1. de grasprijs. Deze is 15 % hoger dan in 2016;
  2. een stijging van de registratie van schade, meer grondeigenaren melden hun schade en vragen een tegemoetkoming aan. Voorlichting aan grondeigenaren en wildbeheereenheden -naar aanleiding van de invoering van de Wet Natuurbescherming en de daarmee gepaarde veranderingen- hebben hier waarschijnlijk aan bijgedragen.
  3. de oppervlakte waar schade plaatsvindt per aanvrager is hoger dan voorgaande jaren. Deze drie factoren samen leiden tot meer kosten voor tegemoetkomingen. Deze overschrijding wordt gedekt uit de uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland.

Op basis van de spelregels van de Uitvoeringsreserve NNN hebben wij vooor prestatie 3.1.2 € 306.000 extra onttrokken aan de voor deze prestatie beschikbare middelen in deze reserve.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Rol provincie:

De provincie is initiatiefnemer en organisator.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Statenvoorstel uitvoeringsreserve EHS [PS/2014/62 ] (bijbehorend besluit).

Mijlpalen:

Voor de zomer van 2017 leggen wij u een voorstel voor over de wijze waarop wij  invulling geven aan het soortenbeleid.