Context

In 2007 heeft het Rijk de N34 tussen Witte Paal en de Drentse grens overgedragen aan de provincie Overijssel, met de afspraak dat wij deze ombouwen naar een veilige regionale stroomweg van 100 km per uur. Deze afspraken zijn vastgelegd in een overeenkomst (NN-5136) waarin een maatregelenpakket, uitvoeringsperiode en een beperkte financiële vergoeding is opgenomen. Gemeente Hardenberg is medefinancier voor € 4,5 miljoen. Wij hebben overeenstemming met de provincie Drenthe over het realiseren van de ongelijkvloerse kruising 't Klooster op Drents grondgebied. Wij leveren een bijdrage van € 2,2 miljoen.

De verwachte einddatum is in 2018. De verwachte eindoplevering is in maart 2019 en de openstelling is eind 2018 voorzien.

Acties

  1. Wij voeren voorbereidende werkzaamheden, waaronder het slopen van woningen, het verleggen van kabels en leidingen, in aanloop naar de uitvoering van de verbetering N34.
  2. Wij starten met de ombouw van de N34.

Toelichting op voortgang

Begin 2017 is de opdracht tot het ombouwen van de N34 naar een veilige regionale stroomweg opgedragen. Aanvullend op de opdracht van de basisscope is ook opdracht verleend voor 4 aanvullende opties, namelijk: het verbreden van de weg, het verbreden van kunstwerken, een bredere bermverharding en een fiets/voetgangerstunnel onder de Lentersdijk (zie Statenvoorstel nr. PS/2016/1092, van 6 december 2016 dat in de PS-vergadering van 25 januari 2017 is aangenomen). De uitvoering van de werkzaamheden verlopen volgens plan.

Financiën

De toelichting op de realisatie van het beschikbare investeringskrediet voor het jaar 2017 voor deze prestatie is terug te vinden in de bijlage ‘Investeringsprojecten (water)wegen en kunstwerken’.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Provincie Overijssel is voor ruim 90% investeerder in de ombouw, maar is ook eigenaar van de weg en dus ook verantwoordelijk voor de veiligheid.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2018

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Investeringsvoorstel ombouw provinciale weg N34 Witte Paal – Coevorden naar een veilige regionale stroomweg 100 km per uur [PS/2012/832 ] (bijbehorend besluit).

Daarnaast is vanuit het Coalitieakkoord ‘Overijssel Werkt!’ er budget beschikbaar gesteld voor deze prestatie. Dit is verwerkt in de Begroting 2016. Het bijbehorende investeringsbesluit is daarmee de Begroting 2016, PS/2015/687. Het besluit van de Begroting 2016 vindt u hier.

Project website:

Website N34 Witte Paal - Grens Drenthe