Context

Het betreft een voortzetting van de werkzaamheden van de voorgaande jaren. Deze prestatie is gekoppeld aan het Convenant Bodem en Ondergrond 2016 - 2020 waarin is aangegeven dat alle op de Midterm Review 2013-lijsten opgenomen spoedlocaties met onaanvaardbare verspreidings- of ecologische risico’s in 2020 zijn gesaneerd dan wel dat in 2020 ten minste de risico’s van deze locaties worden beheerst of tijdelijke beveiligingsmaatregelen in uitvoering zijn. Deze prestatie realiseren wij door saneringen in eigen beheer uit te voeren en door uitvoering van saneringen door derde partijen te stimuleren. Deze prestatie betreft alleen spoedeisende bodemlocaties. Het betreft hier geen asbest. Onder deze prestatie valt ook de uitvoering van de sanering van het gasfabriekprogramma, evenals de uitvoering van de bedrijvenregeling.

Acties

  1. In 2017 saneren wij of maken wij beheersbaar 2% van de totale spoedeisende werkvoorraad zal in 2017 (peildatum januari 2009: 603 spoedlocaties). Eind 2017 is daarmee 95% van de spoedeisende werkvoorraad beheerst of gesaneerd.
  2. Wij voeren het programma gasfabriek uit. In 2017 ronden we de laatste actieve sanering in Kampen af.
  3. Wij voeren de bedrijvenregeling voor bodemsanering op bedrijventerreinen uit.

Toelichting op voortgang

Eind 2017 staan nog 37 locaties op de spoedlijst. Dit betekent dat ruim 94% van de spoedlocaties is aangepakt. Aangepakt betekent dat een locatie van de spoedlijst is afgegaan doordat de sanering is afgerond of dat op basis van aanvullend onderzoek is gebleken dat de verontreiniging niet spoedeisend is. Van het merendeel van de resterende spoedlocaties is de sanering in uitvoering. Conform de convenantafspraken zijn de onaanvaardbare risico’s van een verontreiniging beheerst wanneer de sanering is gestart op basis van een goedgekeurd saneringsplan.

Met de sanering van het terrein van de voormalige gasfabriek in Kampen is het programma gasfabriek in 2017 afgerond.

De bedrijvenregeling voor bodemsanering op bedrijventerreinen verloopt volgens plan.

Financiën

Begrotingswijziging PS

Het geraamde budget voor 2017 is niet volledig tot besteding gekomen. Dit wordt veroorzaakt doordat onzekerheden en risico’s die bij de begroting zijn geraamd zich niet hebben voorgedaan.

De niet bestede middelen blijven beschikbaar in de Reserve bodemsanering voor uitvoering van de projecten uit het Meerjarenprogramma Bodemsanering 2016-2020/2022.

Wij stellen u voor om een bedrag van € 305.000 te onttrekken aan Reserve bodemsanering en toe te voegen aan de jaarschijf 2018 van prestatie 2.3.2 van de begroting 2018.

Begrotingswijziging GS

Het geraamde budget voor 2017 is niet volledig tot besteding gekomen. Dit wordt veroorzaakt doordat onzekerheden en risico’s die bij de begroting zijn geraamd zich niet hebben voorgedaan.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 90.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2018 van prestatie 2.3.2 van de begroting 2018.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Annemieke Traag

Rol provincie:

Wij faciliteren saneringen door derden. Wij zijn regisseur, investeerder, uitvoerder bij eigen saneringen.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2020

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Statenvoorstel Investeringsbesluit Uitvoering Hoofdlijnenakkoord - Investeringen: tranche december 2011 (overkoepelend voorstel)  [PS/2011/939 ] (bijbehorend besluit).