Context

De opgave bepaalt de vorm en partners in de samenwerking. Overheden worden steeds meer beoordeeld op hun toegevoegde waarde bij de aanpak van maatschappelijke opgaven. De uitwerking in acties van de samenwerkingen hebben een plek gekregen bij de inhoudelijke prestaties zoals de Economic Board.

Acties

  1. Wij voeren met Gelderland de Samenwerkingsagenda Oost-Nederland 2015-2019 uit. Onderwerpen zijn onder andere regio Stedendriehoek en luchthaven Lelystad.
  2. Wij werken aan inzichten en een gemeenschappelijk gedachtegoed om een verdere slag in de samenwerking met de Overijsselse regio’s (regio Stedendriehoek, Regio Twente en regio Zwolle) en met andere partijen te kunnen maken. Het onderzoek 'Kracht van Oost-Nederland' en 'Maak verschil' zijn belangrijke bouwstenen.
  3. Wij voeren het actieplan Duitslandstrategie uit en breiden ons Duitse netwerk uit. De inhoudelijke focus ligt op de onderwerpen grensoverschrijdende arbeidsmarkt en energie.
  4. Wij maken met Gelderland en Noordrijn-Westfalen een samenwerkingsagenda. Het streven is om deze in 2018 af te ronden.
  5. Met deskundigen op het gebied van samenwerken denken wij na over de aanpak en de samenwerkingsvormen tussen overheid en andere partijen uit de samenleving (bedrijfsleven, onderwijs, onderzoek en inwoners) om bij te dragen aan de vertrouwensrelatie. Dit doen we door het organiseren van seminars en debatten (prestatie 7.1.1).
  6. In provinciaal verband werken wij samen binnen gezamenlijke InterProvinciaal Overleg en richten ons onder andere op het meerjarenprogramma en de proeftuinen.

Toelichting op voortgang

Actie 1: Met het verschijnen van het Onderzoek Kracht van Oost Nederland is in samenwerking met de provincie Gelderland en de Cleantechregio een plan gemaakt om de Agenda van de Regio te ijken aan de uitkomsten van het onderzoek. De overlast van de ingebruikname van luchthaven Lelystad als overloop van Schiphol is onderwerp van overleg en lobby.

Actie 2: De samenwerking Zwolle Kampen Netwerkstad (ZKN) is per 1 januari 2018 beëindigd. De samenwerking die we bij ZKN als organisaties hebben vormgegeven, is niet meer alleen gericht op Zwolle, Kampen en de provincie Overijssel. Het is een samenwerking geworden die over grenzen heen gaat. De Regio Zwolle overkoepelt ZKN en is Proeftuin geworden in het kader van het BZK-rapport Maak Verschil. In het vervolg op het Proeftuintraject zijn vier actielijnen opgepakt: een nieuwe verbindende agenda, herijking van de werkwijze, werken aan meer betrokkenheid van de achterbannen van de 4O's en een concept voor het bundelen van overheidsfinancien [gemeenten, provincies en departementen]. Deze lijnen worden in 2018 gepresenteerd. In het verlengde wordt ook met de regio Twente en Cleantechregio gewerkt aan ijking van de agenda's. Daarnaast is gestart met een traject waarin deze agenda's de basis vormen voor de pilot Gebiedsagenda Oost.

Actie 3: De Duitslandstrategie is volop in uitvoering. In 2017 richtten de activiteiten zich vooral op het versterken van de goede relaties en het uitbouwen van netwerken. Over en weer hebben bijvoorbeeld werkbezoeken plaatsgevonden en zijn er seminars georganiseerd. Hierdoor zijn voor Overijssel ook kansen ontstaan in de samenwerking met Nedersaksen. Hierin trekken we op samen met de Noordelijke provincies.  De inhoudelijke focus ligt op grensoverschrijdende arbeidsmarkt, economie / innovatie en bereikbaarheid.

Actie 4:  In 2017 is draagvlak ontstaan voor het opstellen van een inhoudelijke samenwerkingsagenda voor Noordrijn-Westfalen. Op 15 september 2017 kwamen tijdens de zogenoemde ‘Landrätekonferenz’ in Ahlen (Kreis Warendorf) de vertegenwoordigers van de Kreise uit het Münsterland, de Stadt Münster, de Bezirksregierung Münster, de provincies Overijssel en Gelderland en haar regio’s Twente en Achterhoek voor het eerst bijeen. Buurtaalonderwijs, economie en arbeid zijn naast openbaar vervoer, hoogwaterveiligheid en natuurbescherming belangrijke gemeenschappelijke thema’s.

Actie 5: In afwachting van de resultaten van 7.1.1 zijn hierop geen concrete acties ondernomen.

Actie 6: Op nationaal niveau binnen en buiten IPO-verband, zijn er bijdragen geleverd aan de Omgevingswet, de NOVI, het nieuwe MIRT, de IPO-reactie op 'Maak Verschil' en de daarop volgende Proeftuinen.

Financiën

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

B. Staal, A. Traag, E. Van Hijum

Rol provincie:

De provincie is faciliteerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Het investeringsvoorstel Kwaliteit Openbaar Bestuur is in 2016 door Provinciale Staten aangenomen [PS/2016/344 ] (bijbehorend besluit).

Deze prestatie heeft een relatie met de andere prestaties uit het investeringsvoorstel: 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.6, 7.2.3, 7.3.2, 7.3.4.