Context

Als publieke organisatie hebben wij de plicht om de publieke middelen doelmatig en –treffend in te zetten.

De controlorganisatie ziet hier actief op toe.

Acties

  1. Wij dragen zorg voor een adequate administratie die tegemoet komt aan de wettelijke eisen.
  2. Wij passen risicoprofielen toe en hanteren deze bij onze controlactiviteiten.
  3. Wij voeren een treasurybeleid in overeenstemming met het geldende beleidskader.
  4. Wij zorgen voor externe communicatie-uitingen bij de provinciale activiteiten.

Toelichting op voortgang

De controlorganisatie heeft in 2017 op adequate wijze gewerkt. De financiële kaders zijn in december 2017 geactualiseerd (zie het Statenvoorstel actualisatie financieel beleid). Daarnaast heeft de aanbesteding van de accountantsdiensten plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot een gunning aan de Hofsteenge Zeeman Groep.

Meldenswaardige treasury - gebeurtenissen:
a) In de Perspectiefnota 2018 (PS/2017 /404) heeft u besloten € 40 miljoen beschikbaar te stellen voor het genereren van structurele inkomsten voor de lange termijn. Met de overname van aandelen Vitens en Enexis van Overijsselse gemeenten (december 2017) hebben wij daar gevolg aan gegeven. Met de overnameprijs is circa € 41,7 miljoen gemoeid.

b) Bij de Begroting 2018 is besloten het Energiefonds Overijssel tijdelijk een aanvullende lening van € 80 miljoen te verstrekken. Deze lening is bestemd voor de overbrugging van een periode waarin het fonds nog weinig aflossingen ontvangt.

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum

Rol provincie:

Dit is onze reguliere taak.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.