Context

Met de gemeenten Dalfsen, Ommen en Raalte hebben we plannen gemaakt voor het verkeersveiliger maken van de N348 en het verbeteren van de doorstroming. Het project bestaat uit twee fasen: fase 1 (de twee aansluitingen in Lemelerveld) uit de Dynamische BeleidsAgenda en fase 2 (het verwijderen van oversteken en de aanleg van tunnel(s)) uit het programma "Kwaliteit van Overijssel". Voor fase 2 is naar verwachting te weinig budget. Door beide fasen tegelijkertijd voor te bereiden en aan te besteden, verwachten wij dat dit een efficiencyvoordeel oplevert, waardoor beide fasen mogelijk volledig kunnen worden uitgevoerd.

Acties

  1. Wij voeren voorbereidende werkzaamheden uit (aankoop gronden en opstallen).
  2. Wij monitoren de voortgang van de door de gemeenten Raalte, Dalfsen en Ommen in procedure gebrachte bestemmingsplannen die voor de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijk zijn.
  3. Wij stellen een contract op voor de uitvoering van de werkzaamheden van fase 1 en 2 en besteden dit contract aan.
  4. Wij starten met de uitvoering van de werkzaamheden uit fase 1 en 2.

Toelichting op voortgang

Actie 1.

De voorbereidende werkzaamheden zijn afgerond. Voor de herinrichting N348 zijn de benodigde gronden aangekocht, behoudens twee percelen, die nu worden onteigend.

Actie 2.

De drie bestemmingsplanningen zijn definitief vastgesteld en onherroepelijk geworden.

Actie 3.

Het contract is opgesteld en de uitvoering van de werkzaamheden is aanbesteed. Op 4 december 2017 is opdracht verleend, inclusief de realisatie van de tunnel Oude Twentseweg.

Actie 4.

De uitvoering van de werkzaamheden uit fase 1 en 2 zijn eind 2017 gestart.

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Investeerder, uitvoerder.

De provincie is wegbeheerder en voert het werk uit.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2018

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.

Project website:

Website N348