Context

In Interprovinciaal verband verkennen de provincies of en op welke wijze zij in de komende periode invulling willen geven aan de rol als mededepartement – naast het Rijk - in het kader van het Europese natuurbeleid. Een voordeel van deze rol is dat provincies direct betrokken zullen zijn bij Europese besluitvorming. Naar verwachting zullen de provincies najaar 2016 hierover besluiten. Een belangrijk aandachtspunt in 2017 blijft de afronding van de "Fitness Check" van de vogel- en habitatrichtlijnen. Wij streven vooral naar meer flexibiliteit in toepassing van de regelgeving, zodat de natuurdoelen meer ontwikkelingsgericht kunnen worden gerealiseerd.

Acties

  1. Wij leveren inbreng bij de ontwikkeling van de provincies als mededepartement in het kader van het Europese natuurbeleid.
  2. Wij leveren inbreng in EU-beleidstrajecten, waaronder – afhankelijk van de voortgang op Europees niveau – de dossiers “groene infrastructuur”, "Fitness-Check" van de vogel- en habitatrichtlijn en “geen netto verlies van biodiversiteit en ecosysteemdiensten”.

Toelichting op voortgang

Als vervolg op de fitness check van de vogel- en habitatrichtlijnen heeft de Europese Commissie in 2017 haar “Actieplan voor de natuur, de mensen en de economie”  gelanceerd. Dit plan is gericht op een betere uitvoering van de richtlijnen. Wij hebben samen met Rijk en andere provincies inbreng geleverd bij de uitwerking van dit plan. Wij hebben hierbij nadrukkelijk aandacht gevraagd voor meer flexibiliteit in de uitvoering, dit met behoud van de ambities voor de bescherming van de natuur. Een belangrijke activiteit van het actieplan in 2017-2018 is de herziening van de richtsnoeren over de toepassing van de habitatrichtlijn. Hierbij moeten blijken of er daadwerkelijk mogelijkheden zijn de Europese richtlijnen flexibeler toe te passen. Via ambtelijke werkgroepen leveren wij input voor deze herziening.

In het kader van het Actieplan heeft een delegatie van de EU Overijssel bezocht. Hierbij hebben wij onze aandachtspunten voor een betere uitvoering van de Europese richtlijnen in Nederland onder de aandacht gebracht. De delegatie gaf aan onder de indruk te zijn van de manier waarop wij de uitvoering aanpakken. Komend voorjaar komt de Europese Commissie naar Nederland voor een vervolggesprek. Rijk en provincies bereiden dit gezamenlijk voor.

Financiën

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Rol provincie:

De provincie is beïnvloeder.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.