Context

Het programma Goederenvervoer over Water kent ook een link met het programma Beter Benutten via onder meer de bediening van bruggen en sluizen. De afronding van het programma Goederenvervoer over Water is voorzien voor 2017 / 2018.

Acties

  1. Wij voeren het programma 'Goederenvervoer over Water' uit.

Toelichting op voortgang

Oorspronkelijk zou het programma Goederenvervoer over water in 2016 eindigen. Begin 2017 heeft de Rekenkamer de aanbeveling gedaan om de looptijd van een aantal activiteiten uit het uitvoeringsprogramma te verlengen. U heeft ingestemd met deze aanbeveling van de Rekenkamer (zie PS/2017/166). De verwachting is dat eind 2018 de lopende activiteiten uit het uitvoeringsprogramma afgerond zijn.

In 2017 is een aantal activiteiten uit het programma afgerond. Eén van de afgeronde activiteiten betreft de uitvoering van de Kennisagenda Logistiek. Dit betrof een samenwerking met het kennisdistributiecentrum (KDC) Logistiek Noordoost-Nederland. Het KDC heeft een aantal onderzoeken naar logistieke vraagstukken (zoals bijvoorbeeld toekomst vaarweg Almelo-Coevorden, vestigingsplaatsvoorkeuren van logistieke bedrijven) uitgevoerd onder begeleiding van een begeleidingsgroep bestaande uit stakeholders uit de logistieke sector in Overijssel. Daarnaast is in 2017 de samenwerking met het Expertise- en innovatiecentrum Binnenvaart (EICB) afgerond. In deze samenwerking is onder andere een aantal pilots uitgevoerd met innovatieve duurzame aandrijftechnieken voor de binnenvaart. Drie schepen die veel in Overijssel varen zijn uitgerust met innovatieve systemen die brandstof besparen en/of uitlaatgassen beperken. Alle drie de pilots zijn succesvol verlopen in de zin dat ze tegen aanvaardbare investeringskosten substantiële duurzaamheidswinst hebben opgeleverd.

Daarnaast is de Monitor Logistiek opgezet. Deze monitor presenteert voor drie thema’s (economie en werkgelegenheid, goederenstromen en vrachtverkeersbewegingen) de jaarlijkse ontwikkelingen in Overijssel. De monitor laat zien dat het door de binnenvaart vervoerde volume aan goederen van of naar Overijssel is gestegen van 12,3 miljoen ton in 2015 naar 13,6 miljoen ton in 2016. Door een lichte daling van het vervoer over de weg is het aandeel van de binnenvaart in de modal split in Overijssel gegroeid van 20,2% in 2015 naar 22,4% in 2016. Met deze ontwikkelingen lijkt het uitvoeringsprogramma Goederenvervoer over Water zijn vruchten te gaan afwerpen.

Financiën

Ultimo 2017 is op deze prestatie per saldo € 670.000 minder tot besteding gekomen dan begroot. Dit betreft voor € 322.000 middelen uit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel (KvO) en € 348.000 reguliere middelen. De onderbesteding heeft voornamelijk betrekking op de subsidieregelingen (Ubs 2.3) waar tot op heden beperkt aanspraak op is gemaakt. In eerdere planning- en controldocumenten hebben wij aangegeven dat investeringen in haveninfrastructuur omvangrijk zijn en daardoor een lange aanlooptijd kennen. Wij houden daarom de subsidieregelingen open in 2018. De niet bestede KvO middelen blijven beschikbaar in de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel.

Voor de niet bestede reguliere middelen doen wij een resultaatbestemmingsvoorstel dat onder prestatie 4.2.3 is opgenomen.

Sinds 2017 is de decentralisatieuitkering verkeer en vervoer opgegaan in de algemene uitkering van het provinciefonds. De budgetten worden sindsdien aangemerkt als reguliere middelen. Bij de begroting 2018 heeft u besloten om vanaf 2018 de bestaande reserve Verkeer en Vervoer te splitsen in een reserve Openbaar Vervoer en de reserve Mobiliteitsprogramma's. In de overgang naar de nieuwe systematiek, wordt het saldo van de niet bestede regulier middelen voor verkeer en vervoer in eerste instantie toegevoegd aan de bestemmingsreserve Verkeer en Vervoer via het integrale resultaatbestemmingsvoorstel bij prestatie 4.2.3. In tweede instantie zullen wij bij Monitor I - 2018 de reserve Verkeer en Vervoer splitsen met inachtneming van het gestelde plafond ten aanzien van de reserve Openbaar Vervoer. Wanneer de omvang van de reserve het plafond overstijgt valt het meerdere bij Monitor I - 2018 vrij naar de Algemene Reserve.

Investeringsbudget

Toelichting investeringsbudget

In deze grafiek geven we inzicht in het voor deze prestatie beschikbaar gestelde investeringsbudget vanuit KvO. Een investeringsbudget blijft meerjarig beschikbaar. Per jaar blijft de totale omvang daarom in principe constant. Voor deze prestatie is in totaal € 8 miljoen beschikbaar gesteld vanuit KvO. Dit vindt zijn oorsprong in 2012 (Investeringsbesluit Uitvoering Hoofdlijnenakkoord - Investeringen: tranche december 2011  € 0,2 miljoen). Daarnaast in 2013 (Goederenvervoer over water € 7,8 miljoen). Naast dit budget zijn voor deze prestatie ook middelen beschikbaar vanuit de Reserve Verkeer en Vervoer en de Reserve Waterwegen. Die middelen komen niet terug in deze grafiek.

De staafdiagrammen geven per jaar aan wat van het totaal meerjarig investeringsbudget is besteed tot de peildatum (cumulatief gerealiseerd). Daarnaast is de bestedingsruimte binnen de Begroting 2017 opgenomen ('resterend huidige begroting').

Het ‘resterend meerjarig budget’ is het deel van het investeringsbudget dat beschikbaar is voor realisatie in de jaren erna.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Het uitvoeringsprogramma goederenvervoer over water is een Overijssels programma, getrokken door de provincie.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2017

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Uitvoeringsplan Goederenvervoer over Water [PS/2013/416 ] (bijbehorend besluit).

Mijlpalen:

Informatiebrief aan Provinciale Staten 'Onderzoek Rekenkamer Oost-Nederland naar Goederenvervoer over Water' PS/2017/185