Context

Wij zetten het agrarisch natuurbeheer voort. Sinds 2016 kunnen alleen nog collectieven subsidie aanvragen. Deze collectieven kunnen contracten sluiten met agrariërs en particulieren met landbouwgrond en dienen in overleg te gaan met relevante partners (waaronder terreinbeheerders en waterschappen) over de uitvoering. Het subsidiëren van collectieven levert een aanzienlijke besparing op ten opzicht van het sluiten van contracten met individuele beheerders. De subsidieregeling voor natuur- en landschapsbeheer wordt landelijk zoveel mogelijk uniform uitgevoerd. Afhankelijk van de uitvoering van de ontwikkelopgave [prestatie 8.1.2] op en direct grenzend aan landbouwgrond de komende jaren mogelijk groter. Dit wordt bepaald door de uitkomsten van de gebiedsprocessen. Vooralsnog betreft deze prestatie alleen (vrijwillig) beheer binnen de in het natuurbeheerplan vastgestelde leefgebieden buiten de ontwikkelopgave EHS / Natura 2000.

Acties

  1. Wij subsidiëren 3.200 – 4.000 hectare agrarisch natuurbeheer, afhankelijk van subsidieaanvragen en contracten die worden voortgezet.
  2. Wij actualiseren jaarlijks het Natuurbeheerplan.

Toelichting op voortgang

In 2017 hebben wij 4.428 hectare agrarisch natuurbeheer gesubsidieerd, daarmee hebben wij de doelstelling ruim gehaald. Deze groei is binnen het beschikbare budget opgevangen. De collectieven zijn effectiever en efficiënter geworden en beheren binnen het budget meer hectares. De afgegeven beschikkingen bieden hiervoor ruimte.

Het Natuurbeheerplan hebben wij in het voorjaar geactualiseerd voor het onderdeel agrarisch natuurbeheer.

Financiën

De verantwoordelijkheid voor de financiering van de uitvoeringskosten voor het agrarisch natuurbeheer door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is met ingang van 2017 verschoven van het rijk naar de provincies.  De afgesproken rijksbijdrage is gedurende de eerste jaren niet dekkend. Als gevolg daarvan is in 2017 een tekort ontstaan op deze prestatie. Dit tekort dekken wij vanuit de voor deze prestatie beschikbare middelen in de Uitvoeringsreserve NNN. Het effect hiervan op de toereikendheid van de middelen in deze reserve nemen wij mee in de vierjaarlijkse evaluatie van de Uitvoeringsreserve NNN, die wij in 2018 voor het eerst aan u voorleggen.

Op basis van de spelregels van de Uitvoeringsreserve NNN hebben wij voor prestatie 3.1.4 € 487.000 extra onttrokken aan de voor deze prestatie beschikbare middelen in de Uitvoeringsreserve KVO.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Rol provincie:

Voor deze prestatie vervullen wij de rol van investeerder en uitvoerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Statenvoorstel uitvoeringsreserve EHS [PS/2014/62 ] (bijbehorend besluit).