Context

De afgelopen jaren hebben we met de gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente gestreefd naar een sociaaleconomische impuls voor Noordoost-Twente, als antwoord op de gestapelde problematiek. Binnen deze problematiek heeft de natuuropgave nog beperkt aandacht gekregen door  vertraging rond de besluitvorming over de PAS. Nu de Ontwikkelopgave Ecologische Hoofdstructuur / Natura 2000, die relatief zwaar drukt op Noordoost-Twente, op stoom komt, kan de gebiedsontwikkeling deze impuls het beste ondersteunen door flankerend aan de Ontwikkelopgave Ecologische Hoofdstructuur / Natura 2000 te zorgen voor extra financiële ruimte om beweging mogelijk te maken. Wel behoudt het programma eigen projecten en resultaten. Deze gebiedsontwikkeling bevindt zich in de realisatiefase.

Acties

  1. Wij ondersteunen initiatieven die niet vallen onder de scope van de Ontwikkelopgave, maar de realisatie van de Ontwikkelopgave aantoonbaar bevorderen.
  2. Wij starten vijf majeure projecten, waaronder Watercollectief Twente en verkenning recreatieve kansen kanaal Almelo-Nordhorn.
  3. Wij beëindigen de ondersteuning van de alliantie van het netwerk van Vlinderpunten, zodat de alliantie zelfstandig kan bestaan als basis voor het toeristische netwerk in Noordoost-Twente.
  4. Wij starten een nieuwe samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid rond concrete projecten uit de samenleving

Toelichting op voortgang

1. De gebiedsprocessen van de ontwikkelopgave ronden hun inrichtiingsplannen af. Daarbij komen nu de eerste projecten los die vanuit NOT mogelijk kunnen worden ondersteund.

2. In de stuurgroep van 23 november 2017 zijn de volgende projecten goedgekeurd: Smokkelen Overdinkel, Centrumontwikkeling Lattrop, Ik kan Welzijn, Noordoost-Twente pad. Daarmee zijn 6 majeure projecten gestart.

3. De gebiedsontwikkeling is in gesprek met Wonderryck over het afbouwen van de steun voor de Vlinderpunten. Er wordt gewerkt aan een verdienmodel om zelfstandig door te kunnen met de alliantie.

4. Er zijn 2 MAYDAY-bijeenkomsten geweest, waarbij projecten zijn uitgewisseld tussen Overheid, Onderwijs en Ondernemers. Op basis van de ervaringen heeft dit een vervolg gekregen op regio Twente niveau, waarbij het voortouw wordt genomen door Saxion.

Financiën

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Rol provincie:

Wij faciliteren de trekkers van de gebiedsprocessen. Daarnaast ondersteunt de gebiedsontwikkeling diverse majeure projecten waarbij het initiatief ligt bij de partners of de samenleving.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Investeringsbesluit gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente [PS/2012/890 ] (bijbehorend besluit)