Context

De sanering Olasfa is een verplichting van de provincie in het kader van de Wet bodembescherming die al meerdere jaren loopt. De vervuiling is veel omvangrijker dan verwacht, waardoor er meer tijd nodig is dan oorspronkelijk gepland. Onze huidige planning is erop gericht de sanering in 2017 af te ronden. De nazorg loopt nog enkele jaren door. De nazorg bij Olasfa bestaat uit behandeling van het grondwater met zuurstof, waarmee op natuurlijke wijze versneld restverontreiniging in het grondwater wordt verwijderd. De leidingen hiervoor liggen ondergronds, alleen een compressor zal bovengronds worden geplaatst op het afgewerkte terrein.

Vanaf eind 2017 zal de herinrichting van het terrein worden gerealiseerd. De huidige situatie is zo, dat er goede afspraken zijn met de uitvoerder van het project over de Planning & Control.

Acties

  1. Wij ronden de sanering eind 2017 af.
  2. Wij voeren nabehandeling uit tot naar verwachting 2019.

Toelichting op voortgang

Het grootste gedeelte van het terrein is schoon. Daar zijn we bezig met het afkoelen van de grond. Eind 2017 zijn we echter op een aantal plekken en op 15 meter diepte nog steeds intensief bezig om de vervuiling te verwijderen. Inmiddels is tussen 2014-2017 is 950 ton pure teer uit de bodem verwijderd terwijl aanvankelijk 260 ton is ingeschat.

Het blijft lastig om aan te geven wanneer de bodem gesaneerd is. Wij zijn intensief in gesprek met alle partijen om - binnen de kaders van de Wet Bodembescherming - te bepalen hoe we het einddoel van het project zo snel mogelijk halen: geen uitspoeling naar de IJssel. Daarvoor gebruiken we de praktijkgegevens van de sanering en nieuwe inzichten die beschikbaar komen.

Communicatie blijft een belangrijk aandachtspunt. Met omwonenden is afgesproken om alleen informatieavonden te organiseren als er nieuwe ontwikkelingen te melden zijn. Op de website is de meest actuele informatie over de werkzaamheden en nieuwsfeiten te vinden.

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Annemieke Traag

Rol provincie:

De provincie is de beschikkinghouder in het kader van de wet bodembescherming en is ook opdrachtgever.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2016

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.

Project website:

Website Sanering Olasfa-terrein