Context

De veranderingen in de samenleving stellen nieuwe eisen aan het openbaar bestuur. Deze veranderingen vragen om een veranderende werkwijze in het onderling samenspel en de constante dialoog tussen Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en het ambtelijk apparaat. Wij stimuleren experimenten met nieuwe vormen van samenwerking.

Acties

  1. Wij monitoren met behulp van waarderend onderzoek de lopende experimenten. Per jaar monitoren wij twee tranches van twaalf experimenten, stellen totaalbeelden op en verspreiden deze rode draden. De beelden zijn tevens input voor de midterm review en Visie Kwaliteit Openbaar Bestuur.
  2. Wij ontwerpen mede op basis van deze totaalbeelden vervolgactiviteiten gericht op kennisdeling en competentie ontwikkeling en volgende experimenten om nieuwe vormen van samenwerking te ontdekken.
  3. Wij voeren naast de gebruikelijke rapportage in de planning & control cyclus aan het eind van ieder kalenderjaar een open gesprek met uw Staten over totaalbeelden en mogelijk volgende experimenten.
  4. Wij ondersteunen lopende experimenten afhankelijk van de behoefte, bijvoorbeeld door procesbegeleiding en met communicatiemiddelen.
  5. Wij geven met u verder invulling aan het gezamenlijk ontwikkeltraject samenspel Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten.

Toelichting op voortgang

Actie 1 en 2: De intensiteit van de monitoring en het tempo waarin experimenten tot stand komen maken dat we niet bij iedere tranche 12 (totaal dus 24) nieuwe experimenten kunnen volgen door middel van waarderend onderzoek. In 2017 bekeken we 15 experimenten. Op basis van de leerbehoeften en inzichten die we hebben opgedaan, bepalen we de opzet van nieuwe experimenten en de inhoud van leerbijeenkomsten.

Actie 3: In mei 2017 hebben we met uw Staten in een aparte sessie gesproken over de voortgang van het programma, de lopende experimenten en de leerpunten. We hebben in het bijzonder stilgestaan bij het experiment G1000 in de gemeente Borne. Het gesprek dat aan het eind van 2017 met uw Staten zou plaatsvinden stond gepland voor 23 januari 2018 maar is gecanceld wegens te weinig deelnemers.

Actie 4: We hebben 15 experimenten ondersteund met procesbegeleiding, adviezen, financiën en communicatie. Daarnaast hebben wij geïnvesteerd in kennisontwikkeling, onderlinge kennisdeling en het ontstaan van een Overijssels netwerk rond Eigentijds Bestuur. Daarbij is er vooral aandacht uitgegaan naar het samenspel tussen raad, college en ambtelijke organisatie, de rol van de raad in participatieve trajecten, het duurzaam betrekken van inwoners en goed verwachtingenmanagement.

Actie 5: Wij hebben verdere invulling gegeven aan het gezamenlijk ontwikkeltraject samenspel Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten. Zo heeft er op 25 januari 2017 een bijeenkomst plaatsgevonden van de leden van het Presidium, de Agendacommissie en de Initiatiefgroep van Provinciale Staten, de leden van Gedeputeerde Staten en betrokken ambtenaren om de leerervaringen van de pilots te evalueren en te bespreken hoe deze bij andere onderwerpen gebruikt kunnen worden.

Financiën

Begrotingswijziging GS

De realisatie van het programma Eigentijds Bestuur is nog niet afgerond en loopt door in 2018. Het niet bestede budget van €58.000 schuiven wij daarom door naar 2018.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 58.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2018 van prestatie 7.2.2 van de begroting 2018.

Investeringsbudget

Toelichting investeringsbudget

In deze grafiek geven we inzicht in het voor deze prestatie beschikbaar gestelde investeringsbudget vanuit KvO. Een investeringsbudget blijft meerjarig beschikbaar. In 2016 is voor deze prestatie een investeringsbudget van € 2 miljoen beschikbaar gesteld: Investeringsvoorstel Experimenten Bestuursstijl(en).

De staafdiagrammen geven per jaar aan wat van het totaal meerjarig investeringsbudget is besteed tot de peildatum (cumulatief gerealiseerd). Daarnaast is de bestedingsruimte binnen de Begroting 2017 opgenomen ('resterend huidige begroting').

Het ‘resterend meerjarig budget’ is het deel van het investeringsbudget dat beschikbaar is voor realisatie in de jaren erna.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Boele Staal

Rol provincie:

Wij zijn faciliteerder en ontwikkelaar.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2020

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Het investeringsvoorstel Experimenten Bestuursstijl(en) is in 2016 door Provinciale Staten aangeboden [PS/2016/345 ] (bijbehorend besluit).

Hierin staat de invulling en heeft een relatie met de andere prestaties uit het investeringsvoorstel Kwaliteit Openbaar Bestuur (7.2.1 en 7.2.3).

Mijlpalen:

Rapportage naar uw Staten over de voortgang van de uitvoering via de planning & controlcyclus. Daarnaast jaarlijks aan het eind van ieder kalenderjaar een open gesprek met uw Staten over totaalbeelden en mogelijk volgende experimenten.