Context

Wij hebben de Monitor Overijssel geïntroduceerd, een digitale voortgangsrapportage voor politiek en maatschappij. Wij blijven aansluiten bij de ontwikkelingen die andere decentrale overheden op dit onderwerp laten zien.

Acties

  1. Wij zorgen voor het tijdig en volledig beschikbaar stellen van de sturings- en verantwoordingsinformatie.

Toelichting op voortgang

In 2017 hebben wij de Planning en Controldocumenten digitaal beschikbaar gesteld.

a) Alle Planning en Control publicaties vanaf 2013 zijn afgelopen jaar binnen het portal Overijssel samengebracht (destaatvan.overijssel.nl)
en daarmee vanaf één adres te benaderen;

b) De Planning en Control publicaties zijn voorzien van een functionaliteitenbalk. Hierdoor is het voor een bezoeker van de website mogelijk een eigen verslag samen te stellen, pagina's als pdf’s te downloaden en gebruik te maken van een persoonlijke aantekeningenfunctionaliteit.

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum

Rol provincie:

Dit is onze reguliere taak.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.