Context

Prestaties 2016 - 2020

  • Jaarlijks actualiseren van de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening.
  • Samen met partners uitvoeren van het omgevingsvisiebeleid.
  • Periodiek evalueren vastgestelde omgevingsvisie en Omgevingsverordening en / of onderdelen daaruit.

Acties

  1. Wij doen uw Staten een voorstel voor de vaststelling van de Revisie Omgevingsvisie en Omgevingsverordening.
  2. Wij starten de jaarlijkse actualisatie Omgevingsvisie en Omgevingsverordening.

Toelichting op voortgang

De 'Omgevingsvisie Overijssel 2017 Beken kleur' en de Omgevingsverordening Overijssel zijn op 12 april 2017 vastgesteld door u (PS/2017/119 ) en zijn vanaf 1 mei van kracht. Met het besluit om de Omgevingsvisie te 'reviseren' is ook besloten om de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening na de revisie cyclisch 'up-to-date' te houden. In september hebben we u geïnformeerd over de actualisatie van de Omgevingsvisie en -verordening (PS/2017/748).

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Monique van Haaf

Rol provincie:

Met de Omgevingsvisie vervult de provincie meerdere rollen, zoals regisseur in het ruimtelijk domein, belangenassembleur, agendering, kaderstelling voor investeringen, kaderstelling voor uitvoering.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.

Project website:

Website Omgevingsvisie

Mijlpalen:

Statenvoorstel vaststelling Revisie Omgevingsvisie en Omgevingsverordening (Q2 2017, behandeld in PS (PS/2017/119).