Context

Met het evenementenbeleid 2017 - 2019 [PS/2016/380] bouwen wij enerzijds voort op de bereikte resultaten van de vorige periode, onder andere met een stevig fundament van beeldbepalende evenementen. Anderzijds verbreden wij ons evenementenbeleid in doelstelling en bereik; met een aantal potentieel beeldbepalende evenementen en de versterking van de professionaliteit van de evenementensector. Ook eenmalige evenementen nemen wij in ons beleid op.

Acties

  1. Wij steunen beeldbepalende en potentieel beeldbepalende cultuur- en sportevenementen voor een periode van drie jaar. Een adviescommissie adviseert ons over de selectie van deze evenementen.
  2. Wij steunen eenmalige en onvoorziene cultuur- en sportevenementen. Deze sportevenementen zijn in beginsel beperkt tot hardlopen, fietsen, triathlon, schaatsen, skeeleren en hippische sport.
  3. Wij steunen / faciliteren de professionalisering van evenementen (onderlinge kennisoverdracht en samenwerking).
  4. Wij zorgen voor de ondersteuning van een aantal kleinere evenementen (met onderscheidend karakter, gedragen door lokale samenleving, regionale potentie, vernieuwend, aansluitend bij profiel van de streek).

Toelichting op voortgang

Wij verleenden financiële bijdragen (deels subsidie en deels sponsorbijdrage) aan de organisaties van 11 beeldbepalende cultuur- en sportevenementen voor de voorbereiding en uitvoering van hun evenement in 2017. Daarnaast gaven wij financiële bijdragen (deels subsidie en deels sponsorbijdrage) aan de organisaties van 6 potentieel beeldbepalende evenementen voor de realisatie van hun ontwikkelplan gedurende 2017-2019. In totaal was hiermee € 1.545.000,- gemoeid. Met hun verscheidenheid trekken deze grote (potentieel) beeldbepalende evenementen een divers en omvangrijk publiek, ook van buiten de provincie. Daarmee zetten zij Overijssel (inter) nationaal op de kaart.

In 2017 verleenden wij aan 6 organisaties van eenmalige, onvoorziene grote evenementen een financiële bijdrage (eveneens deels subsidie en deels sponsorbijdrage). De financiële bijdrage aan deze 6 evenementen is in totaal € 215.000,-. Het zijn:

  • twee cultuurevenementen: Sail Kampen in 2018 en Vuur en Vlam Over de IJssel in 2018 (Deventer);
  • vier sportevenementen: Eerste Marathon op Natuurijs (Haaksbergen), de Overijsselse Merentocht, de Noordwesthoekrit en de Hollands Venetiëtocht (alle drie Steenwijkerland), gedurende de periode 2017-2020 onder voorbehoud van het doorgaan van deze schaatswedstrijden op natuurijs.

Onderlinge kennisoverdracht en samenwerking met o.a. de 17 (potentieel) bepalende evenementen toont aan dat promotie, professionalisering en toekomstbestendigheid van evenementen belangrijke thema's zijn. In 2018 geven wij hieraan vervolg door minimaal 2 initiatieven vanuit de evenementenorganisaties te ondersteunen.

Wij constateren dat kleinere, bijzondere evenementen een belangrijke bijdrage leveren aan het cultuur- en sportklimaat in Overijssel, in aanvulling op de grote (potentieel) beeldbepalende evenementen. In 2017 gaven wij 22 kleinere cultuur- en sportevenementen in totaal € 197.810,- subsidie. De tenderregeling Kleinere Evenementen is ook voor 2018 ingezet.

Financiën

Begrotingswijziging GS

Het budget is nagenoeg uitgeput, op een bedrag van € 44.000 na. Dit bedrag is nodig om het programma in 2018 voort te zetten. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om het niet bestede bedrag van € 44.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2018 van prestatie 5.5.2 van de begroting 2018.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum

Rol provincie:

Wij vervullen de rol van uitvoerder en investeerder.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Vanuit het Coalitieakkoord ‘Overijssel Werkt!’ is er budget beschikbaar gesteld voor deze prestatie. Dit is verwerkt in de Begroting 2016 [PS/2015/687 ]. Het besluit van de Begroting 2016 vindt u hier.