Context

Wij richten, ten opzichte van het verleden, investeringen in de fysieke infrastructuur nu op een beperkt aantal terreinen, de topwerklocaties. Voor Twente zijn in de omgevingsvisie vier toplocaties geselecteerd die gelieerd zijn aan Hightech Systems & Materials en Logistiek: Kennispark Twente (innovatiecampus bij de Universiteit Twente), High Systems Park Twente (Thales campus Hengelo), TecBase Twente (bij Luchthaven Twente) en XL Businesspark (Almelo). De topwerklocaties in de stedelijke netwerken van West Overijssel stellen we nog vast.

Acties

  1. Zie prestatie 8.1.5 inzake TecBase Twente
  2. Wij bepalen onze inzet op (potentiële) topwerklocaties in de stedelijke netwerken van West Overijssel.

Toelichting op voortgang

Wij hebben een expertgroep gevraagd om advies te geven over de aan te wijzen topwerklocaties. Op basis daarvan is met bedrijven en gemeenten toegewerkt naar een selectie van 5 topwerklocaties. Het betreffen de locaties Polymer science parc (gemeente Zwolle), Hessenpoort (gemeente Zwolle), Deventer open innovatie centre (gemeente Deventer), A1 bedrijvenpark (gemeente Deventer) en tapijtcluster Genemuiden/Hasselt (gemeente Zwartewaterland). Een voorstel voor het vaststellen van deze locaties is door uw Staten in januari 2018 aangenomen (PS/2017/798).

Financiën

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum

Rol provincie:

Wij vervullen de rol van regisseur en investeerder. Hier geven we mede invulling aan met onze verbonden partij Openbaar lichaam Regionaal Bedrijventerrein Twente.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.

Project website:

Website Technology Base , website Kennispark , website XL park en website high tech systems park

Mijlpalen:

Statenvoorstel (Top)werklocaties.