Context

Vanuit de koersdocumenten en beleidsimpulsen definiëren we samen inhoudelijke en geprioriteerde meerjarenprogramma’s. Deze stellen we jaarlijks samen op (of bij). Zij vormen de basis voor de ontwikkeling van het meerjarig uitvoeringsprogramma (UVP) waarmee wij  in nauwe samenwerking met partners en onze gemeenten de jaarlijks beschikbare financiële middelen voor regionale mobiliteit verdelen over maatregelen en projecten [zie prestatie 4.1.5].

Acties

  1. Wij organiseren en faciliteren regionale afstemmingsmomenten op alle beleidsthema's in lijn met de integrale mobiliteitsaanpak om participatie van partners en medeoverheden te intensiveren en tevens te structureren.

Toelichting op voortgang

Met alle gemeenten in Overijssel werken we samen aan de integrale Regionale Mobiliteitsaanpak Overijssel. Op de diverse thema's werken we samen met bestuurlijk trekkers vanuit de gemeenten om uitvoering te geven aan de verschillende Koersdocumenten zoals Fiets, Openbaar Vervoer en Goederenvervoer en Logistiek.

Financiën

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Provincie Overijssel vervult de rol van initiatiefnemer, organisator en facilitator.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.