Context

Het thema “Logistieke activiteiten en kansen voor de regionale economie” is één van de vier thema’s in het kader van de revisie Omgevingsvisie. Dit thema gaat over kansen van logistieke bedrijvigheid en processen voor de economie én de fysieke leefomgeving van Overijssel. Ons beleid ten aanzien van goederenvervoer en logistiek wordt nader geduid in het koersdocument Goederenvervoer en Logistiek. De Strategische Logistieke Alliantie stelt een meerjarenprogramma goederenvervoer en logistiek op en geeft uitvoering hieraan. Speerpunten daarbij zijn Ruimte en bereikbaarheid, profilering en acquisitie, arbeidsmarkt en onderwijs en kennis en innovatie. Ook is dit koersdocument voedend voor de op te stellen Wegenvisie en Integrale Netwerkvisie.

Acties

  1. Wij werken samen met de logistieke stakeholders via de in 2016 operationeel geworden Strategische Logistieke Alliantie (SLA).
  2. Wij werken en voeren de logistieke uitvoeringsagenda voor Overijssel uit.

Toelichting op voortgang

Wij hebben in 2017 het koersdocument Goederenvervoer en logistiek vastgesteld. U heeft voor de uitvoering hiervan, bij besluit van 24 mei 2017 (PS/2017/169 ), een bedrag van € 1,4 miljoen beschikbaar gesteld. Samen met de Strategische Logistieke Alliantie hebben wij een meerjarenprogramma Goederenvervoer en logistiek opgesteld. Per brief (PS/2017/877) hebben wij dit meerjarenprogramma aan u toegezonden. Inmiddels is gestart met de uitvoering van dit meerjarenprogramma.

Financiën

Het budget van € 1,4 miljoen is indicatief verdeeld over de verschillende uitvoeringsjaren. Op het opgenomen budget voor 2017 is € 42.000 meer uitgegeven dan begroot. Dit wordt vereffend met de nog beschikbare middelen voor dit uitvoeringsprogramma.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering kwaliteit van Overijssel hebben wij voor prestatie 4.4.1 € 42.000 extra onttrokken aan de voor deze prestatie beschikbare middelen in deze reserve.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

De rol en inzet van de provincie in de strategische logistieke alliantie nog nader te bepalen.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Statenvoorstel goederenvervoer en logistiek [PS/2017/169 ], (bijbehorend besluit)

Project website:

http://www.overijssel.nl/thema's/verkeer-wegen/strategisch/

Mijlpalen:

24 mei 2017, Investeringsbesluit Goederenvervoer en Logistiek PS/2017/169 en bijbehorend besluit13 december, informatiebrief meerjarenprogramma Goederenvervoer en Logistiek PS/2017/877