Context

In de periode tot en met 2018 wordt onze coördinerende rol binnen het programma afgebouwd. De lopende fysiek ruimtelijke projecten worden afgemaakt en de focus verschuift naar het benutten van resultaten en verzelfstandigen van de samenwerking. Deze gebiedsontwikkeling bevindt zich in de realisatiefase.

Acties

  1. Wij starten vijf projecten uit het uitvoeringsprogramma 2016 - 2018.
  2. Wij starten Vechtpark fase 4 en mogelijk ook fase 5 uit de regionale voorkeursvariant.
  3. Wij realiseren 10% van de noodzakelijke gronden voor de Ecologische Hoofdstructuur in het winterbed van de Vecht door middel van verwerving en zelfrealisatie (afwaardering).
  4. Wij leveren het definitief ontwerp Hardenberg-Junne uit regionale voorkeursvariant op.

Toelichting op voortgang

Actie 1 is ruimschoots overtroffen. Inmiddels zijn op 1 na alle subsidies aangevraagd en een groot deel is al in uitvoering. De laatste subsidieaanvraag volgt op korte termijn.

Actie 2 Vechtpark fase IV en V zijn gestart voor wat betreft planvorming. Voor de realisatie van Vechtpark IV wordt het plan aangepast op basis van de beschikbare grond.  Er is 24 ha. grond uit de grondvoorraad van de provincie ingezet voor dit project en betaald uit de begroting van ruimte voor de Vecht. Op deze grond wordt op korte termijn project Vechtpark IV uitgevoerd.

Actie 3 is gerealiseerd. De laatste benodigde EHS-hectares zijn in onderhandeling en verwacht wordt dat de grondoverdracht spoedig kan plaatsvinden

Actie 4 is gereed.

Los van de genoemde acties: hoewel het programma vanuit de provincie eind 2018 stopt, zal een aantal projecten pas later afgerond zijn. Deze projecten worden verantwoord in het subsidiespoor.

Financiën

Begrotingswijziging GS

De onderuitputting van € 1,8 miljoen is voornamelijk te wijten aan vertraging bij de aankoop van grond, zoals bij Monitor II al is gemeld. De onderhandelingen zijn in vergevorderd stadium. Daarnaast is een aantal subsidies eind 2017 aangevraagd, maar konden niet meer worden beschikt in 2017.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 1.811.600 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2018 van prestatie 8.1.4 van de begroting 2018.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Wij vervullen meerdere rollen, namelijk die van belangenassembleur, investeerder en regisseur.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Investeringsbesluit Ruimte voor de Vecht (programmaplan) [PS/2011/950 ] (bijbehorend besluit).

Statenvoorstel Investeringsbesluit Ruimte voor de Vecht [PS/2015/917 ] (bijbehorend besluit).

Project website:

Website Ruimte voor de Vecht