Context

In het Coalitieakkoord staan geen nieuwe middelen voor het beleid Groene en Blauwe Diensten. De bestaande langlopende beheercontracten blijven doorlopen. In 2017 starten wij, onder voorbehoud van uw instemming, met de invulling van een nieuwe vorm van Groene en Blauwe Diensten om invulling te geven aan behoud van landschapskwaliteiten. Dit doen wij mede op basis van de in 2013 uitgevoerde evaluatie, de motie Van de Vegte en de uitkomsten van de groene tafels. Daarnaast ondersteunen wij tot en met 2018 het vrijwillig landschapsbeheer met subsidies.

Acties

  1. In het kader van de uitwerking van de natuurvisie vervolgen wij de gesprekken met de partners van Samen Werkt Beter, ondernemers en maatschappelijke organisaties over de invulling van een nieuwe vorm van Groene Diensten. Voor de zomer van 2017 doen wij u een voorstel over hoe we invulling willen geven aan het behoud van landschapskwaliteiten.
  2. We ondersteunen vrijwilligers financieel bij het landschapsbeheer. Daarnaast zoeken we naar andere manieren van ondersteuning zodat vrijwilligers structureel een bijdrage kunnen leveren aan het beheer van het landschap.

Toelichting op voortgang

U heeft  op 13 december 2017 (nummer PS/2017/833) besloten over de nieuwe aanpak voor landschapsbeheer, als onderdeel van de nieuwe koers voor het natuurbeleid. Daarmee geven we invulling aan het behoud van landschapskwaliteiten. In 2018 starten we met deze aanpak in een aantal pilotgebieden. Dit doen we samen met onze partners.

In 2017 hebben wij vrijwilligers in het landschapsbeheer via incidentele middelen ondersteund. Dit doen we ook nog in 2018. Zoals in het Natuurkompas is beschreven, hebben we verkend welke ondersteuning vrijwilligers in de toekomst nodig hebben. In 2018 werken wij een nieuwe aanpak uit om vrijwilligers vanaf 2019 structureel te kunnen ondersteunen.

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Rol provincie:

De provincie is faciliteerder, regisseur en investeerder.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2018

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.

Mijlpalen:

Voor de zomer van 2017 leggen wij Provinciale Staten een voorstel voor over de wijze waarop wij invulling geven aan het behoud van landschapskwaliteiten, als onderdeel van de natuurvisie.