Personeelsgebonden lasten

Inleiding

In onderstaande tabel zijn de personeelsgebonden kosten weergegeven.

Salarissen en personeelsgebonden kosten

Rekening

Primitieve

Begrotings

Actuele

Rekening

Verschil

begroting

wijziging

begroting

2016

2017

2017

2017

2017

2017

Totaal

58.815

61.366

204

61.570

60.961

609

Subtotaal

56.932

58.313

1.254

59.567

58.122

1.445

Salarislasten inclusief sociale lasten

53.037

56.055

1.170

57.225

54.064

3.161

Salarislasten doorbelast aan project / programmabudget

-43

0

0

0

0

0

Uitzendkrachten en externe deskundigheid

5.294

2.344

84

2.428

5.033

-2.605

Overige gerelateerde personeelskosten*

-1.356

-87

0

-87

-975

889

Subtotaal

1.883

3.053

-1.050

2.003

2.839

-836

Reis- en verblijfkosten

674

756

0

756

566

190

Onkostenvergoedingen

23

6

0

6

130

-123

Opleiding, studie, cursus, congressen

997

943

75

1.018

1.199

-181

Overige kosten

189

1.347

-1.125

222

944

-721

Het budget voor de personeelsgebonden kosten bedroeg in 2017 € 61,5 miljoen. Van dit budget is € 0,6 miljoen niet tot besteding gekomen. De gerealiseerde salarislasten zijn € 3,2 miljoen achtergebleven bij de raming. Van de 765 formatieplaatsen waren er op 31 december 715 bezet. Daarnaast zijn de opbrengsten van detachering van personeel en uitkeringen in verband met zwangerschappen en WAO € 0,9 miljoen hoger dan begroot.
Daartegenover staan hogere lasten voor inhuur van personeel, ter grootte van € 2,6 miljoen. Bovendien zijn de overige personeelsgebonden kosten € 0,8 miljoen hoger dan begroot. Voor een deel van de hier verantwoorde kosten is het budget opgenomen onder de salarislasten en inhuur van uitzendkrachten en externe deskundigheid.

Formatieontwikkeling 2012 - 2017

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Formatie

795

787

736

774

762

766

Bezetting

743

749

695

720

705

715

Conform de besluitvorming rondom de Perspectiefnota 2018 wordt gestuurd op de omvang van de personeelsgebonden budgetten. Ter informatie blijven wij inzicht verschaffen in de ontwikkeling van de formatie. Ten opzichte van 2016 is de formatie licht gestegen.

Vergoedingen bestuursleden en voormalig personeel

Rekening

Begroting

Begrotings-

Actuele

Rekening

Verschil

wijziging

begroting

2016

2017

2017

2017

2017

2017

Totaal

2.045

2.521

0

2.521

1.873

647

Vergoeding PS-leden

753

803

803

775

28

Vergoeding GS-leden, uitkeringen en pensioenen oud-leden

970

916

916

859

57

Jaarwedde CdK

186

189

189

167

22

Voormalig personeel/seniorenbeleid

65

510

510

4

506

Salaris stagiaires

41

50

50

40

10

Bedrijfshulpverlening

30

52

52

28

24

Op het budget voor vergoedingen voor bestuurders en voormalig personeel resteert € 0,6 miljoen. Voor een belangrijk deel wordt dit veroorzaakt door de lage kosten voor voormalig personeel.