Context

Het gaat om de bestaande gebouwen en gebieden gericht te transformeren, beheren, renoveren en onderhouden. De opgave is om aan te sluiten op de vraag van gebruikers en initiatiefnemers. Initiatiefnemers en andere partijen in de samenleving kunnen van elkaar leren en elkaar inspireren met goede ideeën. Deze samenwerking organiseert zich niet vanzelf, maar heeft soms een extra impuls nodig. Die impuls willen wij bieden (zie ook prestatie 1.1.2) en (prestatie 1.1.3) . Wij stimuleren daarnaast ook specifiek regionale afstemming aansluitend bij de Agenda Stad (zie ook prestatie 1.3.1).

Acties

  1. Wij voeren het investeringsbesluit 'de stadsbeweging' uit.
  2. Wij onderzoeken de mogelijkheden om met andere of aanvullende indicatoren het stedenbeleid beter te sturen.

Toelichting op voortgang

Conform het Investeringsvoorstel De Stadsbeweging hebben wij met de stadsbeweging met maatwerkoplossingen aangesloten bij de initiatieven, ideeën en energie van ondernemers en bewoners in de Overijsselse binnensteden. De Herstructureringsmaatschappij Overijssel bereidt investeringen voor in onder andere Zwolle (Broerenkwartier), Almelo (Stadhuis/Woonboulevard), Oldenzaal (Vijfhoek) en Twenterand (supermarktcaroussel). Voor de algemene rapportage op de inzet van de HMO verwijzen wij naar prestatie 5.1.1 Werklocaties: basis op orde.

Op 19 april heeft u een werkbezoek gebracht aan Deventer en op 28 juni hebben we u, conform de motie Van Abbema (PS/2016/664), geïnformeerd over de monitoring van de stadsbeweging.

In december hebben wij u de evaluatie van de eerste periode stadsbeweging toegestuurd (PS/2017/976 ). Dit heeft, naast mooie resultaten en waardering bij onze partners, ook zinvolle leerpunten en aanbevelingen voor het vervolg opgeleverd. Deze aanbevelingen zijn verwerkt in het uitvoeringsprogramma voor 2018 en 2019 (zie ook PS/2017/976). Hiermee sluiten wij aan bij de motie Van Moorsel (PS/2017/626).

Financiën

In 2017 is op grond van uw investeringsbesluit (PS/2016/716 en besluit) een kapitaalstorting aan de Herstructureringsmaatschappij Overijssel gedaan van € 3 miljoen. Dit betreft een balansmutatie op de post 'deelnemingen' onder de categorie 'financiële vaste activa' op onze balans. Deze transactie is daarom niet zichtbaar onder prestatie 1.3.2 (exploitatiebudget).

Begrotingswijziging GS

Op het exploitatiebudget 2017 is € 604.000 niet tot besteding gekomen. In december is nog een aantal aanvragen binnengekomen op de subsidieregeling 'Vitaliteit binnensteden' (Ubs 2.8) die in 2018 worden verwerkt.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 604.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2018 van prestatie 1.3.2 van de begroting 2018.

Investeringsbudget

Toelichting investeringsbudget

In deze grafiek geven we inzicht in het voor deze prestatie beschikbaar gestelde investeringsbudget vanuit KvO. Een investeringsbudget blijft meerjarig beschikbaar.

Voor deze prestatie is in 2016 een investeringsbudget van € 10 miljoen beschikbaar gesteld: Investeringsvoorstel De Stadsbeweging. Vooralsnog is daarvan € 3 miljoen bestemd voor investeringen voor werklocaties in binnensteden. Deze middelen lopen via HMO en zijn daarom opgenomen binnen de Algemene Financieringsreserve. De overige € 7 miljoen zit in de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en is zichtbaar in de grafiek.

De staafdiagrammen geven per jaar aan wat van het totaal meerjarig investeringsbudget is besteed tot de peildatum (cumulatief gerealiseerd). Daarnaast is de bestedingsruimte binnen de Begroting 2017 opgenomen ('resterend huidige begroting').

Het ‘resterend meerjarig budget’ is het deel van het investeringsbudget dat beschikbaar is voor realisatie in de jaren erna.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Monique van Haaf

Rol provincie:

Conform het Kompas 2020 kiezen we in deze opgave situationeel onze rol.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Vanuit het Coalitieakkoord ‘Overijssel Werkt!’ is er budget beschikbaar gesteld voor deze prestatie. In september 2016 is het Statenvoorstel Stadsbeweging (PS/2016/716 ) in Provinciale Staten vastgesteld (bijbehorend besluit).

Mijlpalen:

Wij informeren uw Staten over de resultaten van de zoektocht naar andere of aanvullende indicatoren voor het stedenbeleid (Q2 2017).