Context

Duidelijke en uitvoerbare voorschriften in vergunningen moeten leiden tot een goede naleving. Goede communicatie, helder toezicht en waar nodig streng optreden leidt dan tot een veilig en gezond leefmilieu. Tegelijkertijd bieden wij ruimte voor economische ontwikkeling.

Acties

  1. Wij verlenen vergunningen en ontheffingen binnen de wettelijke termijn en handelen meldingen af binnen de wettelijke termijn. Bij risicovolle bedrijven beoordelen we de vergunningen jaarlijks op actualiteit. Bij overige bedrijven is dit eenmaal in de vijf jaar.
  2. Wij zien toe op naleving van wet- en regelgeving en vergunningen conform het jaarprogramma.
  3. Wij treden handhavend op conform onze Handhavingsstrategie (zowel bestuursrechtelijk als ook strafrechtelijk).
  4. Wij ronden het project plaatsen geluidsschermen langs het spoor in het kader van het ‘Niet aanleggen van de Noordoostelijke Verbinding 2000’ (Nanov) financieel af.
  5. Wij controleren de voorschriften in vergunningen, ontheffingen en meldingen.

Toelichting op voortgang

In ruim 80% van de gevallen zijn de vergunningen/ontheffingen binnen de termijn verleend. Daar waar een termijnoverschrijding dreigt, vindt afstemming met de aanvrager. Termijnoverschrijding vindt vooral plaats bij procedures die zeer complex zijn en veel vooroverleg vergen met de aanvrager en andere belanghebbenden. Daarbij kiezen wij voor zorgvuldigheid boven snelheid.

De plaatsing van alle geluidsschermen is succesvol afgerond. In 2017 zijn de laatste twee projecten te weten Wierden en Rijssen opgeleverd.

De eindafrekening van de Rijksmiddelen wordt gedaan in het Jaarverslag 2017 in de Sisa bijlage. Naar verwachting kan de doeluitkering in 2018 worden opgeheven na goedkeuring van de eindverantwoording in de jaarrekening 2017 van de provincie Overijssel en de ontvangst van de nog openstaande afrekeningen.

De geplande controles op de naleving in het kader van jaarprogramma 2017 zijn uitgevoerd. Tegen de geconstateerde overtredingen is opgetreden conform onze Handhavingsstrategie.

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Annemieke Traag

Rol provincie:

De provincie is uitvoerder van een wettelijke taak.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.