Context

De investeringsbijdrage van de provincie heeft er toe bijgedragen dat het Rijk de N35 een hogere prioriteit gegeven heeft en de uitvoering als geheel in 2022 afrond. Door het oplossen van mobiliteit- en verkeersveiligheidsknelpunten wordt de doorstroming versterkt. Hierdoor een snellere verbinding tussen Twente en Zwolle.

Acties

  1. Zwolle - Wijthmen; wij monitoren de werkzaamheden van Rijkswaterstaat voor de verbetering Zwolle - Wijthmen van 2x1 naar 2x 2 autoweg.
  2. Wijthmen - Raalte - Nijverdal; wij starten de werkzaamheden voor de Quick-wins; Afronden stakeholdermanagement en prioritering overige maatregelen.
  3. Wijthmen - Raalte - Nijverdal (knooppunt Raalte); Bij positief besluit bijdrage Rijk; investeringsvoorstel naar uw Staten.
  4. Nijverdal - Wierden; wij coördineren de vergunningen en de verplaatsing van de waterwinputten Wierden.
  5. Nijverdal - Wierden; wij adviseren het Rijk bij het Ontwerp Tracé Besluit - Milieu Effect Rapportage.

Toelichting op voortgang

Actie 1.

In het traject N35 Zwolle - Wijthmen zijn de uitvoeringswerkzaamheden in volle gang om de N35 van 2x1 naar 2x2 autoweg om te bouwen. Deze werkzaamheden verlopen volgens planning.

Actie 2.

Voor het traject N35 Wijthmen - Raalte - Nijverdal is, in afstemming met de omgeving, op 20 december 2017 door de Bestuurlijke BegeleidingsGroep unaniem besloten welke verkeersveiligheidsmaatregelen worden uitgevoerd en/of verder worden uitgewerkt naar een Voorlopig Ontwerp (VO). Rijkswaterstaat start in 2019 met de werkzaamheden voor de Quick-wins.

Actie 3.

Voor Knooppunt Raalte is de scope bepaald, inclusief kruispunt Knapenveldsweg. Een adviesbureau heeft onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van de voorkeursvariant voor het Knooppunt Raalte wat betreft techniek, ruimte en kostenraming. Het onderzoek toont aan dat de voorkeursvariant haalbaar is. In 2018 wordt er een Bestuursovereenkomst (BOK) opgesteld tussen Rijk, provincie Overijssel en gemeente Raalte, waarmee de Verkenningsfase wordt afgerond en de Planstudiefase kan starten.

Actie 4.

Het proces voor de verplaatsing van het waterwingebied met Vitens verloopt conform planning.

Actie 5.

Voor het traject N35 Nijverdal - Wierden is het Ontwerp Tracé Besluit - Milieu Effect Rapportage half december ter inzage gelegd.

Financiën

Begrotingswijziging GS

Het bedrag aan voorbereidings- en begeleidingskosten is in 2017 lager dan in de initiële raming is opgenomen. Het niet bestede deel van het budget van € 134.000 voor voorbereiding en begeleiding dat gedekt wordt uit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel schuiven wij door naar 2018 voor doorlopende verplichtingen.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 134.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2018 van prestatie 4.6.4 van de begroting 2018.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Wij vervullen bij deze prestatie de rol van beïnvloeder, lobbyist en medefinancier.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2022

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Statenvoorstel realisatie N35 combiplan Nijverdal [PS/2011/688 ] (bijbehorend besluit).

Statenvoorstel Provinciale bijdrage aan de opwaardering van de N35 Zwolle-Twente, 25e wijziging van de Kerntakenbegroting 2013 [PS/2013/793 ] (bijbehorend besluit).

Investeringsvoorstel N35 Nijverdal - Wierden (PS/2014/439 ] (bijbehorend besluit).

Project website:

Website N35

Mijlpalen:

Investeringsvoorstel knooppunt Raalte (PS/2017/195) (bijbehorend besluit PS/2017/168)