Context

Via het project Natuurrealisatie Reggedal bij Enter leveren wij in 2018 een oppervlakte van 115 hectare nieuwe natuur op. Daarnaast voeren wij de tenders Particuliere Natuurrealisatie en Kwaliteitsimpuls bestaande natuur uit. Tot en met 2023 handelen wij de leningen van voor 2007 aan het Groenfonds voor natuurrealisatie, jaarlijks administratief af.

Acties

  1. Wij realiseren het project Reggedal bij Enter.
  2. Wij voeren de Tender Particuliere Natuurrealisatie (circa 70 ha) uit.
  3. Wij voeren de Tender Kwaliteitsimpuls bestaande natuur uit.
  4. Wij handelen jaarbijdrage 2017 Groenfondsleningen administratief af.

Toelichting op voortgang

· Reggedal Enter:

Met waterschap Vechtstromen hebben wij een overeenkomst gesloten voor herinrichting van 12 km Regge en de inrichting van de 115 hectare nieuwe natuur. De uitvoering start in januari 2018. Het natuurdeel wordt afgerond in 2018. Afrondende werkzaamheden m.b.t. herinrichting van de Regge vinden plaats in de eerste helft van 2019.

· Tender Particuliere natuurrealisatie:

In 2017 zijn bij de voorselectie van de tender in totaal 22 deelnemers geselecteerd die in totaal 73 hectare landbouwgrond gaan omvormen naar nieuwe natuur. De deelnemers kunnen in de periode 2017 – 2019 hun subsidieaanvragen indienen. Van de 22 potentiële deelnemers hebben zeven deelnemers inmiddels subsidie voor omvorming van landbouwgrond naar natuur aangevraagd. De overige vijftien deelnemers hebben de aanvraag in voorbereiding. Het project ligt goed op schema.

· Tender Kwaliteitsimpuls:

In 2017 zijn bij de voorselectie van de tender kwaliteitsverbetering van bestaande natuurterreinen twaalf deelnemers geselecteerd. Het gaat hier met name om particuliere eigenaren van natuurterreinen en landgoederen. Ook Landschap Overijssel heeft enkele terreinen aangedragen voor de kwaliteitsimpuls. Van de twaalf potentiele deelnemers hebben zes de aanvraag voor kwaliteitsimpuls ingediend. De overige deelnemers zullen in de loop van 2018 hun aanvraag indienen. Het project ligt goed op schema.

Financiën

Resultaatbestemming

Bij de 2e monitor hebben wij voor de afronding van pMJP projecten, zoals de landinrichtingsprojecten en inrichtingprojecten € 0,3 miljoen bijgeraamd uit de reserve afrekening pMJP. Op basis van de werkelijke bestedingen blijkt dat de landinrichtingsprojecten een aanvullend tekort opleveren van € 135.000.

Wij stellen u voor om een bedrag van € 135.000 te onttrekken aan Reserve Afrekening pMJP en middels resultaatbestemming toe te voegen aan de Algemene reserve.

Begrotingswijziging GS

Binnen deze prestatie worden ook de inrichtingskosten na functieverandering uit de ILG/pMJP periode verantwoord. Deze kosten worden op declaratiebasis achteraf via Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO) bij de provincie in rekening gebracht. Een deel van de kosten is nog niet gedeclareerd en daarom hebbenwij besloten € 0,3 miljoen door te schuiven naar 2018.

Op basis van de spelregels van de Uitvoeringsreserve NNN hebben wij besloten om een bedrag van € 300.000 te onttrekken aan de Uitvoeringsreserve NNN en toe te voegen aan de jaarschijf 2018 van prestatie 3.2.3 van de begroting 2018.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Rol provincie:

Bij deze prestatie hebben wij een opdrachtgevende en faciliterende rol.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2023

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Inrichting Landelijk Gebied. Voorstel voor indicatieve verdeling van het budget uit het Hoofdlijnenakkoord 2011-2015 [PS/2012/437 ] (bijbehorend besluit).