Context

In de huidige tijd en woningmarkt, waarin transformatie en herstructurering belangrijker zijn dan uitbreiding, zijn de belangrijkste opgaven:

  1. Huisvesten bijzondere doelgroepen.
  2. Veranderende woon- en zorgvraag.
  3. Stedelijke vernieuwing (zie ook prestatie 1.3.2).
  4. Transformatie bestaande voorraad.
  5. Toekomstvast programmeren.
  6. Op deze thema's zijn in 2015 woonafspraken met de gemeenten gemaakt. Voor programmeren heeft u met het besluit 'provinciale doorzettingskracht' [PS/2014/1046] en het besluit 'doorzettingskracht wonen' [PS/2015/935] gekozen voor een sterker sturende rol. Een belangrijke actuele opgave is de huisvesting van statushouders.

Acties

  1. Wij voeren de woonafspraken uit en monitoren de resultaten.
  2. Wij voeren het investeringsbesluit huisvesting statushouders uit.
  3. Wij faciliteren gemeenten bij reprogrammeren woningbouw op basis van de gemaakte woonafspraken.

Toelichting op voortgang

De uitvoering van de woonafspraken ligt op schema. Zo zijn er in 2017 twee bijeenkomsten over wonen en zorg georganiseerd. Tevens zijn in het voorjaar van 2017 voor het onderdeel programmering de woningbehoefte en de harde plancapaciteit geactualiseerd. De regeling tijdelijke huisvesting statushouders heeft in 2017 de doorstroming in de sociale huursector bevorderd.

Mede door de uitvoering van de woonafspraken is de verhouding vraag en aanbod op de woningmarkt voor Overijssel nu in balans (zie indicator 1.1.b).  Hiermee hebben gemeenten flexibiliteit gecreëerd om kwalitatief goede plannen toe te voegen. Gezien de aantrekkende woningmarkt is het voor een aantal gemeenten in West-Overijssel en in mindere mate Twente wel zaak om tijdig te anticiperen op het ontwikkelen van nieuwe woningbouwplannen.

Financiën

Op deze prestatie resteert een ruimte van per saldo € 913.000. Als gevolg van versnelde aflossingen op de startersleningen vielen de rentebaten € 80.000 lager uit dan begroot. Daarnaast is op de begrote lasten is een bedrag van € 993.000 niet tot besteding gekomen. Dit betreft voor € 974.000 middelen uit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel (KvO) waarvan € 885.000 betrekking heeft op de huisvesting van statushouders. Reden hiervoor is dat de instroom van statushouders sinds half 2017 sterk is afgenomen. Er is echter nog steeds druk op de sociale huurwoningsector. De uitvoering van de regeling is hier inmiddels op aangepast. De middelen voor statushouders blijven in de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel beschikbaar voor deze prestatie en worden onttrokken zodra dat nodig is. Het overige deel aan KvO middelen (€ 89.000) wordt doorgeschoven naar jaarschijf 2018.

Begrotingswijziging GS

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 89.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2018 van prestatie 1.1.3 van de begroting 2018.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Monique van Haaf

Rol provincie:

De rol van de provincie verschilt per deelbeleidsvlak, van faciliterend tot controlerend.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Statenvoorstel investeringsbesluit wonen >> PS/2011/941 (bijbehorend besluit)

Project website:

Website Wonen in Overijssel