Context

De directe omgeving vraagt om digitale samenwerking als manier om gemeenschappelijke doelen te bereiken. Daarnaast stelt het Rijk  voorwaarden aan het doelmatig delen van informatie tussen overheden, bijvoorbeeld voor de uitvoering van de Omgevingswet. Hiervoor is de Digitale Stelsel Omgevingswet ontworpen. De provincies zijn beheerders van een aantal informatiehuizen.

Acties

  1. Wij ontwikkelen een visie en een roadmap voor de realisatie van een digitaal samenwerkingsplatform.
  2. Wij ontwikkelen toetsingscriteria voor het uitvoeren van experimenten.
  3. Wij voeren experimenten uit als input voor de realisatie van het digitaal samenwerkingsplatform en evalueren de uitkomsten.
  4. Wij realiseren onderdelen van het digitaal samenwerkingsplatform zoals de faciliteit voor het betrouwbaar uitwisselen van informatie.

Toelichting op voortgang

In 2017 is de visie voor de inrichting van een projectmatige samenwerkingsomgeving opgeleverd en zijn de te hanteren toetsingscriteria waaraan zo’n omgeving moet voldoen vastgesteld. In plaats van experimenteren is er voor gekozen een tijdelijke samenwerkingsomgeving (productieomgeving) in te richten. Dit in verband met de urgente behoefte aan zo’n omgeving. De belangrijkste in 2017 behaalde resultaten zijn:

a) voor project- en programmamanagement is resourcemanagement ingericht;

b) voor verschillende eenheden (trajecten Bodemsanering, Actualisering Omgevingsvisie, IJsseldelta II) zijn projecten voor de informatievoorziening in de planvormingsfase.  Doel is hier de realisatie van samenwerkingsomgevingen passend bij verschillende doelgroepen.

Daarnaast werkt het SSC ONS voor de gehele organisatie aan een oplossing gericht op gebruiksvriendelijker en tegelijkertijd betrouwbaar uitwisselen van informatie.

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Boele Staal

Rol provincie:

Wij zijn investeerder en uitvoerder.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.