Context

Goede ruimtelijke ordening en ruimtelijke kwaliteit vergen overleg met partners en inwoners aan de voorkant van idee tot realisatie. Tevens vergt dit experimenten, studies, workshops en dergelijke. Wij evalueren de samenwerking met onze partners periodiek en kwalitatief.

Acties

  1. Wij voeren strategisch ruimtelijk overleg met gemeenten en waterschappen. Wij bepalen gezamenlijk met de gemeenten en waterschappen de strategische agenda.
  2. Wij doen en stimuleren experimenten, studies, workshops, werkateliers, prijsvragen, onderzoeken, planontwikkeling, visievorming en bieden subsidies en cofinanciering. Hiermee ontwikkelen en verspreiden wij samen met partners kennis en passen deze kennis in de praktijk toe.
  3. Wij realiseren samen met partners projecten waar het provinciaal belang mee gediend is.

Toelichting op voortgang

De maatschappij vraagt steeds vaker om een flexibele opstelling van de overheid ook waar het gaat om ruimtelijke keuzes. Als provincie faciliteren we deze ontwikkeling, maar we hebben ook een wettelijke taak en middelen (zie prestatie 1.1.5 ) in de zorg voor een goede ruimtelijke ordening en onze provinciale belangen, zoals verwoord in onze Omgevingsvisie (zie prestatie 1.1.1). Om deze balans tussen faciliteren en sturen vorm te geven voeren onze accounthouders regelmatig gesprekken met gemeenten en waterschappen. Zo kunnen we in een zo vroeg mogelijk stadium de provinciale belangen inbrengen.

Daarnaast agenderen we met een vernieuwende en creatieve aanpak opgaven. Zo stond in het project Buitenkansen het probleem van de Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB's) centraal. Dit hebben we gedaan door het organiseren van een 'VAB-athon', een ideeënmarathon met als prijs twee jaar lang het gebruik van een leegstaande boerderij in Stegeren.

Vanuit de regeling vitaliteit en ruimtelijke identiteit werken we samen met onze partners aan onder andere de versnelling van sociale woningbouw in Zwolle, het versterken van stadsentrees in Hengelo en het Masterplan Nijverdal/verbinding Paarse Poort.

Financiën

Op deze prestatie is een bedrag van € 210.000 niet tot besteding gekomen. Een bedrag van € 161.000 is gerelateerd aan de uitvoeringsreserve Kwaliteit van Overijssel en wordt doorgeschoven naar 2018 en zal worden benut om de subsidieregeling Leefbaarheid Kleine Kernen (Ubs 2.2) samen met het programma Sociale Kwaliteit voort te zetten.

Resultaatbestemming

Van de middelen voor de subsidieregelingen Effectuering Ruimtelijk Beleid (Ubs 2.1.) resteert € 49.000. Ultimo 2017 zijn nog subsidieaanvragen in behandeling voor een bedrag van € 31.000. Voor nog in behandeling zijnde subsidieaanvragen, die gezien het gepubliceerde plafond nog toegewezen dienen te worden, doen wij u een gebundeld resultaatbestemmingsvoorstel. Het bedrag van € 31.000 voor de subsidieregeling Effectuering ruimtelijk beleid maakt deel uit van dat voorstel.

Begrotingswijziging GS

Op de subsidieregeling Leefbaarheid Kleine Kernen (Ubs 2.2.) is minder uitgegeven dan begroot. Daarnaast zijn er subsidiemiddelen terugontvangen als gevolg van een lagere subsidievaststelling bij eindafrekening. Dit heeft effect van € 161.000 op de onderuitputting.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 161.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2018 van prestatie 1.1.2 van de begroting 2018.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

B. Boerman, M. van Haaf, A. Traag, H. Maij

Rol provincie:

Conform Kompas 2020 kiezen we als provincie in de voorkantsamenwerking situationeel onze rol of rollen.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Statenvoorstel Stadsranden, groene omgeving en leefbaarheid [PS/2012/8 ] (bijbehorend besluit)