Context

Het beleid in de provinciale Omgevingsvisie is gericht op de balans tussen ontwikkelingen en kwaliteit.

Acties

  1. Wij zetten ontwerpateliers door AtelierOverijssel in voor de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving en andere verbeteracties ruimtelijke kwaliteit.
  2. Wij stimuleren de gebiedsgerichte inzet verbetering ruimtelijke kwaliteit door gemeenten en particulieren.
  3. Wij doen en stimuleren studies, workshops, onderzoeken, visievorming en kennisbijeenkomsten. Hiermee ontwikkelen en verspreiden we samen met partners kennis. Samen met partners ontwikkelen we kennis en verspreiden die
  4. Wij informeren uw Staten over de uitkomsten van de verkenning van de problematiek van vrijkomende agrarische bebouwing.

Toelichting op voortgang

AtelierOverijssel organiseert onder andere werkateliers en ontwerpend onderzoek naar de ruimtelijke kwaliteit in de groene omgeving. Zo heeft het atelier in 2017 een werkatelier georganiseerd over de Usseler Es (Enschede).

We werken aan een herziening van het werkboek Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving waarbij we ons vooral gaan richten op inspiratie voor initiatiefnemers. Zoals in indicator 1.2.b is te zien zijn er steeds meer gemeenten met een eigen kwaliteitskader voor toepassing van de kwaliteitsimpuls groene omgeving. Om de opgaven in stad en land in samenhang te bekijken zijn we dit jaar gestart met het bestuurlijk netwerk Overijssel op Streek.

Op 28 juni hebben we u geïnformeerd over de verkenning Vrijkomende Argrarische Bebouwing (VAB's) en de VAB-athon (zie ook prestatie 1.1.2).

Financiën

Op de begroting 2017 is een bedrag van per saldo € 512.000 aan middelen uit de uitvoeringsreserve Kwaliteit van Overijssel niet tot besteding gekomen. Dit heeft met name betrekking op de subsidieregelingen voor ruimtelijke kwaliteit (Ubs 2.62) waarop geen subsidies zijn beschikt. Als gemeld bij Monitor II - 2017 zijn we de regelingen aan het verbreden en verwachten we daardoor in 2018 meer gemeenten te activeren voor ruimtelijke kwaliteit. De middelen blijven voor deze prestatie beschikbaar in de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Monique van Haaf

Rol provincie:

Faciliteerder. Wij introduceren al in de ontwerpfase ruimtelijke kwaliteit in ruimtelijke plannen in het landelijk gebied. Uitvoering door initiatiefnemers en gemeenten.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Vanuit het Coalitieakkoord ‘Overijssel Werkt!’ is er budget beschikbaar gesteld voor deze prestatie. Dit is verwerkt in de Begroting 2016. Het bijbehorende investeringsbesluit is daarmee de Begroting 2016 (PS/2015/687 ). Het besluit van de Begroting 2016 vindt u hier.

Mijlpalen:

Uw Staten informeren over de uitkomsten van de verkenning van de problematiek van Vrijkomende Agrarische Bebouwing (Q2).