Context

De Wet Stelsel Openbare Bibliotheken vormt ons kader. Een openbare bibliotheek moet voor iedereen toegankelijk zijn en heeft als taak  te zorgen voor leesbevordering, educatie, informatievoorziening, aandacht voor cultuur en ontmoeting en debat. De bibliotheken werken samen in een netwerk. Voor het in stand houden van dat netwerk zijn het Rijk, provincies en gemeenten samen verantwoordelijk. Rijnbrink heeft als provinciale ondersteuningsinstelling een bijzondere taak bij het ondersteunen van het netwerk en van de lokale bibliotheken. Binnen het takenpakket van Rijnbrink is de provincie verantwoordelijk voor het mogelijk maken van het interbibliothecair leenverkeer en het stimuleren van innovatie bij de lokale bibliotheken. Overijssel kent een rijke traditie op het gebied van amateurmuziek. De Stichting Provinciale Bladmuziek en Amateur Muziek zorgt ervoor dat orkesten en koren tegen lage kosten gebruik kunnen maken van partituren en andere bladmuziek. Wij ondersteunen het beheer en uitlenen van de collectie door Rijnbrink.

Met invoering van Wet Stelsel Openbare Bibliotheken is de wetenschappelijke steunfunctie collecties als provinciale taak vervallen. Wij bouwen de ondersteuning van de wetenschappelijke steunfunctie bij de Stadsbibliotheek Deventer geleidelijk af. Tot dan kan de subsidie worden aangewend om mogelijkheden te vinden voor het waarborgen van de wetenschappelijke collectie en het toegankelijk houden ervan voor publiek.

Acties

  1. Wij maken afspraken met Rijnbrink over de uitvoering van onze wettelijke taken en over het beheer en uitlenen van bladmuziek aan Overijsselse amateurorkesten en -musici (Musidesk, voorheen Stichting Provinciale Blad- en Amateurmuziek)
  2. Wij steunen het Overijsselse bibliotheeknetwerk bij het opstellen en uitvoeren van een regionale vertaling van de landelijke innovatieagenda en bij het initiëren en uitvoeren van bovenlokale innovatieprojecten.
  3. Wij maken afspraken met Stadsbibliotheek Deventer over de afbouw van de subsidie voor uitbreiding van de wetenschappelijke collectie en ondersteunen deze organisatie bij het zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de wetenschappelijke collectie te borgen en toegankelijk te houden.

Toelichting op voortgang

We hebben samen met de Overijsselse bibliotheken en gemeenten concrete prestatieafspraken met Rijnbrink gemaakt over de uitvoering van onze wettelijke taken m.b.t. het bibliotheeknetwerk en over het beheer en uitlenen van bladmuziek aan Overijsselse amateurorkesten en musici.

De ondersteuning van het bibliotheeknetwerk bij het vertalen van de landelijke innovatieagenda is onderdeel van de prestatieafspraken met Rijnbrink. Dit heeft geleid tot een provinciale innovatieagenda. Verder hebben wij  in samenspraak met het bibliotheeknetwerk en de gemeenten zes innovatieprojecten financieel mogelijk gemaakt, waaronder het project Taal Werkt!

We hebben concrete afspraken gemaakt met Stadsbibliotheek Deventer over de afbouw van de subsidie in dit op één na laatste jaar. Daarbij hebben we de organisatie geholpen bij het zoeken naar nieuwe mogelijkheden voor borging van de wetenschappelijke collectie.

Financiën

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Statenvoorstel Cultuurbeleid 2017 - 2020 >> PS/2016/332 (bijbehorend besluit).

Project website:

Website Cultuurnota 2017 - 2020