Context

Ter uitvoering van het investeringsbesluit Pact van Twickel heeft voor alle projecten besluitvorming en aanbesteding plaatsgevonden. Wij leveren de laatste werkzaamheden in 2017 op.

Acties

  1. Wij leveren beekherstel Oelerbeek op (Kaderrichtlijn Water), in combinatie met de verbetering van de leefbaarheid van de buurtschap Oele (dorpsplan+ Beckum / Oele).
  2. Wij leveren de rotonde N741 op in combinatie met het opnieuw ingericht viaduct over de N346.
  3. Wij leveren de onderdelen ‘Erven en gebouwen’ en ‘Water en bodem’ van het project Landbouw op.

Toelichting op voortgang

  1. Het project Beekherstel Oelerbeek heeft een vertraging van een half jaar als gevolg van overleg over ingediende zienswijzen op het uitvoeringsplan. Oplevering wordt zomer 2018.
  2. De rotonde N741 is in de periode september – november aangelegd, in combinatie met het opnieuw inrichten van het viaduct over de N346.
  3. Door de sterk fluctuerende melkprijzen in 2016 en 2017 hebben de deelnemende agrarische ondernemers uitstel gevraagd en gekregen voor hun deel in de investeringen voor de projecten ‘Erven en gebouwen’ en ‘Water en bodem’. Afronding van beide projecten wordt daardoor eind 2018 in plaats van eind 2017.

Financiën

Vorenstaande betekent dat de middelen voor de aanleg van de Rotonde dienen te worden overgeheveld van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel naar de Reserve dekking kapitaallasten activa. Als gevolg van bovenstaande is bij Kerntaak 20 een voorstel opgenomen om vanuit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel € 629.000 over te hevelen naar de Reserve dekking kapitaallasten activa.

Als gevolg van vrijval en terugvordering van subsidies is een negatieve realisatie ontstaan van € 57.000.

Wij stellen u voor om € 57.000 toe te voegen aan de middelen voor prestatie 3.3.3 in de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel.

Resultaatbestemming

Als gevolg van vrijval en terugvordering van subsidies is een negatieve realisatie ontstaan van € 57.000.

Wij stellen u voor om € 57.000 toe te voegen aan de middelen voor prestatie 3.3.3 in de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel.

Begrotingswijziging GS

De lagere realisatie op prestatie 3.3.3 wordt grotendeels veroorzaakt door een correctie op de kosten van € 629.000 voor de aanleg van een rotonde in het kader van herinrichting van de N346 (bij Twickel). Als gevolg een aanpassing in de financiële verslagleggingregels in het BBV moeten investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut (waaronder wegen) worden geactiveerd. Budgetten en gerealiseerde kosten voor eigen infraprojecten, zoals de aanleg van deze rotonde, moeten uit de exploitatie worden gehaald en toegevoegd worden aan de reserve Dekking kapitaallasten activa (DKA). Wij corrigeren de administratieve verwerking van het budget en de realisatie van de kosten voor de aanleg van de rotonde en brengen dit in overeenstemming met de voorschriften van het BBV. Zodra de rotonde in gebruik wordt genomen zal gestart worden met de afschrijving en zal voornoemde reserve worden aangesproken.

Daartoe dient de raming 2018 voor deze prestatie en de daarmee samenhangende begrote onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel dien te worden verlaagd met € 250.000.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om de jaarschijf 2018 van prestatie 3.3.3 in de begroting 2018 te verlagen met € 250.000 onder gelijktijdige verlaging van de begrote onttrekking aan de Reserve uitvoering kwaliteit van Overijssel.

Investeringsbudget

Toelichting investeringsbudget

In deze grafiek geven we inzicht in het voor deze prestatie beschikbaar gestelde investeringsbudget vanuit KvO. Een investeringsbudget blijft meerjarig beschikbaar. Per jaar blijft de totale omvang daarom in principe constant. Voor deze prestatie is in 2012 € 3,75 miljoen beschikbaar gesteld - Investeringsbesluit gebiedsprogramma Pact van Twickel. In 2017 is door de verkoop van een boerderij en 2 Rood voor Rood bouwkavels € 388.000 aan dit budget toegevoegd. Naast deze KvO middelen zijn er ook bijdragen van derden voor dit project beschikbaar. Die komen niet terug in deze grafiek.

De staafdiagrammen geven per jaar aan wat van het totaal meerjarig investeringsbudget is besteed tot de peildatum (cumulatief gerealiseerd). Daarnaast is de bestedingsruimte binnen de Begroting 2017 opgenomen ('resterend huidige begroting').

Het ‘resterend meerjarig budget’ is het deel van het investeringsbudget dat beschikbaar is voor realisatie in de jaren erna.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Rol provincie:

Voor deze prestatie vervullen wij meerdere rollen, zoals beïnvloeder, faciliteerder, regisseur, investeerder en belangenassembleur.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2017

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Investeringsbesluit gebiedsprogramma Pact van Twickel [PS/2012/89 ] (bijbehorend besluit)

Gewijzigd Uitvoeringsprogramma 2012 - 2015 Pact van Twickel [PS/2013/830 ] (bijbehorend besluit)