Context

Regionale overheden en het Rijk werken samen met bedrijven, onderzoeksinstellingen en inwoners aan de uitvoering van de gezamenlijke strategie meerlaagse veiligheid (zie prestatie 1.4.1) en klimaatbestendigheid IJssel-Vechtdelta. Hiermee worden de Deltabeslissingen uitgevoerd en wordt IJssel-Vechtdelta als landelijke proeftuin in het Deltaprogramma verder uitgebouwd. We geven hiermee uitvoering aan de Statenbesluiten: PS/2012/133 , PS/2012/843 , PS/2013/979 , PS/2014/973 . IJssel-Vechtdelta is tevens één van de twee regio's in Overijssel die onderdeel uitmaakt van Living Lab Overijssel (zie prestatie 1.4.2).

Acties

  1. Wij voeren de strategie 'leven met water' meerlaagse veiligheid en klimaatbestendigheid IJssel-Vechtdelta uit.
  2. Wij organiseren het Watercongres Hanzedagen Kampen 2017.
  3. Wij realiseren minimaal twee praktijkvoorbeelden van deltaproof ontwikkelen op basis van het door uw Staten vastgestelde uitvoeringsprogramma.

Toelichting op voortgang

De strategie 'Leven met water' voor een klimaatbestendige en waterveilige IJssel-Vechtdelta, is volop in uitvoering. Het thema waterbewustzijn heeft onder meer aandacht gekregen binnen het project Waterbewuste IJssel-Vechtdelta (o.a. de educatieprojecten Expeditie Wildernis en Adviseurs van de Toekomst).

Wij organiseerden samen met partners het internationale Hanzecongres dat op 16 juni werd gehouden als onderdeel van de Internationale Hanzedagen in Kampen. Op het congres is het thema ‘Water verbindt’ uitgediept aan de hand van de onderwerpen economie, waterveiligheid en klimaat.

Het project Rivierboulevard in Hasselt en de eerste fase van het project Waterrobuust bouwen Kraanbolwerk (Zwolle) zijn in 2017 afgerond. De hoogwaterbestendige woningbouw op de locatie Weezenlanden en de bouw van de waterrobuuste bouwmarkt op bedrijventerrein Voorst A in Zwolle zijn volop in uitvoering. Ook is de ketensimulatie Vitale en kwetsbare functies afgerond om de regio minder kwetsbaar te maken voor een overstroming.

Financiën

Op de begroting 2017 is per saldo € 1,7 miljoen niet tot besteding gekomen. Dit heeft als oorzaak dat er geen subsidie is beschikt op de subsidieregeling Waterveilig- en Klimaatbestendigheid (Ubs 2.5). Overleg met gemeenten en waterschap is gaande maar heeft nog niet geleid tot officiële subsidieaanvragen. Gelet op de financiële omvang van beoogde investeringsprojecten en de voorbereiding die dit vergt, houden wij de subsidieregeling open in 2018. De niet bestede middelen blijven beschikbaar in de reserve Kwaliteit van Overijssel.

Investeringsbudget

Toelichting investeringsbudget

In deze grafiek geven we inzicht in het voor deze prestatie beschikbaar gestelde investeringsbudget vanuit KvO of EHS. Een investeringsbudget blijft meerjarig beschikbaar. Per jaar blijft de totale omvang daarom in principe constant. Op deze prestatie is echter op meerdere momenten investeringsbudget beschikbaar gesteld, waardoor het budget trapsgewijs is gestegen:

2012 - Begroting 2012 (+€ 0,3 miljoen)

2012 - Investeringsbesluit programma gebiedsontwikkeling IJssel-Vechtdelta (+ € 1,4 miljoen)

2012 - Investeringsbesluit Uitvoeringsprogramma IJVD (+ € 1,5 miljoen)

2014 - Investeringvoorstel IJssel-Vechtdelta (+ € 7,2 miljoen)

2015 - Investeringsvoorstel programma IJssel-Vechtdelta (+ € 4 miljoen)

De staafdiagrammen geven per jaar aan wat van het totaal meerjarig investeringsbudget is besteed tot de peildatum (cumulatief gerealiseerd). Daarnaast is de bestedingsruimte binnen de Begroting 2017 opgenomen ('resterend huidige begroting').

Het ‘resterend meerjarig budget’ is het deel van het investeringsbudget dat beschikbaar is voor realisatie in de jaren erna.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Conform Kompas 2020 kiezen we als Provincie in dit programma situationeel onze rol of rollen.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Investeringsbesluit programma gebiedsontwikkeling IJssel-Vechtdelta [PS/2012/133 ] (bijbehorend besluit)

Investeringsvoorstel uitvoeringsprogramma IJssel-Vechtdelta [PS/2012/843 ] (bijbehorend besluit)

Investeringsvoorstel IJssel-Vechtdelta [PS/2012/979 ] (bijbehorend besluit)

Investeringsvoorstel programma IJssel-Vechtdelta [PS/2014/973 ] (bijbehorend besluit)

Project website:

Website IJssel-Vechtdelta