Context

In de periode 2016 tot en met 2019 vervangen we circa 23 kilometer hoofdrijbaan, 22 kunstwerken en vervangen of verbeteren we ruim 20 kilometer oeverbeschoeiing in het Kanaal Almelo - De Haandrik overeenkomstig besluit [PS/2016/300].

Acties

  1. Wij bereiden voor en voeren de vervanging van wegen en kunstwerken uit conform het Statenbesluit PS/2016/300.
  2. Wij bereiden voor en vervangen delen van de oeverbeschoeiing van Kanaal Almelo - De Haandrik.

Toelichting op voortgang

De voorbereidingen voor de vervangingen van de wegen, de kunstwerken en delen van de oeverbeschoeiing van Kanaal Almelo - De Haandrik zijn in volle gang, maar kosten meer tijd dan voorzien. Voor delen van de oeverbeschoeiing heeft vanwege de stabiliteit van de damwanden extra onderzoek plaatsgevonden. Naar verwachting wordt het totale pakket aan vervangingen wel binnen de periode 2016 tot en met 2019 gerealiseerd.

De vervanging van het viaduct De Vaart in de N34 bij Ane, die voor de volgende coalitieperiode was voorzien, wordt in 2018 meegenomen bij de uitvoering van de ombouw van de N34 (prestatie 4.6.3.). Daarmee wordt verkeershinder in de toekomst voorkomen, omdat deze vervanging binnen dezelfde periode van afsluiting kan worden gerealiseerd.

Financiën

De toelichting op de realisatie van het beschikbare investeringskrediet voor het jaar 2017 voor deze prestatie is terug te vinden in de bijlage ‘Investeringsprojecten (water)wegen en kunstwerken’.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Investeerder, uitvoerder. De provincie heeft als (vaar)wegbeheerder de zorg voor een kwalitatief goed en veilig (vaar)wegennet.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Statenvoorstel Investeringsbesluit programma Mobiliteit [PS/2011/948 ] (bijbehorend besluit).

Daarnaast is vanuit het Coalitieakkoord ‘Overijssel Werkt!’ er budget beschikbaar gesteld voor deze prestatie. Dit is verwerkt in de Begroting 2016 [PS/2015/687). Het besluit van de Begroting 2016 vindt u hier.