Context

(Grensoverschrijdende) arbeidsmobiliteit richt zich op de kwalitatieve en kwantitatieve mismatch op de arbeidsmarkt. Bedrijven in groeisectoren ervaren problemen bij het werven van personeel, terwijl de werkloosheid hoog is en de arbeidsmarkt ruim. De arbeidsmarkt is sectoraal georganiseerd, en dat geldt ook voor de scholingsfondsen. Dit maakt de stap van werk naar werk tussen sectoren niet eenvoudig. ZZP'ers kunnen bovendien geen aanspraak maken op scholingsfondsen. De landelijke sectorplannen kennen eveneens een sectorale insteek. Nieuwe functies en beroepen houden geen rekening met de schotten tussen sectoren. Op basis van het Pact 'Arbeidsmarkt over de grens' werken in Euregionaal verband alle belangrijke Duitse en Nederlandse partners samen om arbeidsmobiliteit te realiseren. Wij dragen actief bij aan het slechten van de verkokering en het wegnemen van barrières op het gebied van (grensoverschrijdende) arbeidsmobiliteit.

Acties

  1. Wij steunen regionale pilots van werk naar werk en intersectorale mobiliteit met de hulp van de ‘Tijdelijke regeling cofinanciering projecten dienstverlening werkzoekenden en projecten samenwerking en regie arbeidsmarkt’ van het Ministerie SZW.
  2. Wij staan garant voor het sectorplan Twente Werkt! en stimuleren hiermee de intersectorale mobiliteit door bemiddeling naar vacatures in Nederland en Duitsland. Wij bewaken de voortgang van de uitvoering van het sectorplan.
  3. Wij cofinancieren INTERREG programma’s UNLOCK en Va, gericht op informatievoorziening voor grensoverschrijdende werkzoekenden, onderwijs in Duitse taal & cultuur, werken & leren over de grens via BBL en detachering. Dit gebeurt in het project Dubbele kwalificaties = dubbele kansen
  4. Wij geven de arbeidsmarkten aan weerszijden van de grens een extra impuls om beter op elkaar aan te laten sluiten via het euregionaal arbeidsmarktpact.
  5. Wij zetten in (bestuurlijk en via agendering, lobby) op het beslechten van verschillen tussen Nederland en Duitsland op het gebied van diploma-erkenning, beroepskwalificaties, arbeidsrecht, sociale zekerheid en fiscale zaken.

Toelichting op voortgang

Er zijn 2 regionale Pilots van werk naar werk en intersectorale mobiliteit ingediend vanuit de regio Twente (Coöperatie Loopbaanstation) en de regio Stedendriehoek (De stad als werkplek). De eerste is door ons reeds beschikt, de andere is in behandeling. De resultaten worden in 2018 verwacht.

Het Sectorplan Twente Werkt heeft 1400 trajecten (maatwerkopleidingen, BBL- opleidingen, trajectbegeleiding, coachings-/mobiliteitstrajecten, ed.) opgeleverd, ruim boven de begroting van 1300 trajecten. Door de lagere trajectprijs is er nog ruimte om meerdere trajecten te verzorgen. Sectorplan Twente Werkt loopt tot 1 februari 2018. Er is verlenging aangevraagd tot 1 november 2018 om het overige budget ook te besteden aan trajecten.

Wij cofinancieren via INTERREG UNLOCK een 4-tal projecten, te weten 'dubbele kwalificaties = dubbele kansen', 'Spreek je buurtaal', 'Leren zonder grenzen' en 'MINT'. Deze projecten dragen bij aan onderwijs in de buurtaal- en cultuur, werken en leren over de grens en detachering.

Door het euregionaal arbeidsmarktpact is de aandacht voor grensarbeid gegroeid. Vele projecten zijn door dit pact in de schijnwerpers gezet en good practices zijn gedeeld. De Provincie heeft bijgedragen aan de totstandkoming van de agenda. Het actieteam GEA heeft hierin de lead en deze agenda bevat concrete acties die het vanzelfsprekender en gemakkelijker maken om over de grens te werken, te ondernemen en te studeren. De Provincie heeft een actieve rol bij de uitvoering van (delen van) de actieagenda. In 2017 is hard gewerkt aan de governance. De banden met Nordrhein-Westfalen en Niedersaksen zijn hierdoor verstevigd en belangrijke onderwerpen zijn het stimuleren van de Duitse taal en cultuur. De provincie Overijssel ondersteunt dit o.a. door de dag van de buurtaal.

De SER Overijssel voert een onderzoek uit naar de arbeidsmarkt in Overijssel op MBO niveau 2/3. De resultaten van dit onderzoek worden in het eerste kwartaal van 2018 verwacht en bieden input voor de te ondersteunen initiatieven en activiteiten van de herijking van de human capital agenda.

Financiën

Er resteert een bedrag van € 94.316 in de jaarschijf 2017. Dit bedrag blijft op grond van de spelregels Uitvoering Kracht van Overijssel beschikbaar voor de uitvoering van het bestaande programma.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum

Rol provincie:

De provincie heeft meerdere rollen, namelijk bemiddelaar en stimulator. Daarnaast ondersteunen en faciliteren wij.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Statenvoorstel Iedereen in Overijssel doet mee! 2016 - 2019 >> PS/2016/196 (bijbehorend besluit).