Context

Als provincie zijn we met ingang van 2017 formeel verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en uitvoering van het natuurbeleid. De nieuwe Wet natuurbescherming treedt dan in werking en bij de uitvoering daarvan lopen we mogelijk aan tegen onvoorziene situaties die om antwoord en/of onderzoek vragen. Veelal zoeken wij in IPO-verband naar oplossingen en besteden we gezamenlijk onderzoek uit. Ook bij de invoering van de Omgevingswet en het dossier vergunningverlening, toezicht en handhaving kunnen dergelijke vragen spelen waarvoor wij het onderzoeksbudget inzetten.

Acties

  1. Wij voeren onderzoek en verkenningen uit voor de ontwikkeling van nieuw natuur- en landschapsbeleid dan wel de doorontwikkeling van vigerend beleid.

Toelichting op voortgang

2017 stond in het teken van beleidsontwikkeling met partners (zie ook 3.5.2). Tijdens dit traject voerden we beperkt beleidsondersteunend onderzoek uit. We hebben een analyse laten uitvoeren om in beeld te brengen voor welke beschermde soorten in Overijssel aanvullende maatregelen nodig zijn in het kader van actief soortenbeleid. Daarnaast hebben wij juridisch onderzoek uit laten voeren in het kader van bezwaar- en beroepsprocedures tegen Natura2000 beheerplannen. Tijdens de Tweede Monitor was ons beeld dat we nog in 2017 een onderzoek zouden laten uitvoeren om het Natuurlijk Kapitaal van Overijssel in beeld te brengen. Omdat het overleg met partners over de uitvoering van acties uit het Koersdocument Natuur voor elkaar (zie ook prestatie 3.5.2) meer tijd vroeg dan verwacht hebben we dit doorgeschoven naar 2018.

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Rol provincie:

De provincie is uitvoerder en onderzoeker.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.