Context

De drinkwatervoorziening is een groot openbaar belang en een belangrijke wettelijke provinciale taak. Locaties voor het winnen van drinkwater moeten goed worden ingepast in de omgeving. Onze inzet daarbij is het versterken van functies, die goed samengaan met de winning van drinkwater. De bescherming vraagt voortdurende aandacht en in Twente is behoefte aan nieuwe winlocaties. De komende jaren doen wij het volgende:

  • Afronden zoektocht drinkwatercapaciteit Twente.
  • Uitwerken beleid strategische voorraden drinkwatervoorziening.
  • Actualiseren en uitvoeren van gebiedsdossiers voor bescherming drinkwateronttrekkingen (relatie met prestatie 1.5.2).

Acties

  1. Wij werken uw besluit Zoektocht drinkwaterwinning Twente en inrichting nieuwe winlocatie(s) Twente uit en starten besluitvorming over vergunningverlening (vervolg Zoektocht drinkwatercapaciteit Twente).
  2. Wij werken de regionale interprovinciale 'redeneerlijn strategische voorraden voor drinkwaterwinning' conform Omgevingsvisie uit.
  3. Wij actualiseren de gebiedsdossiers voor de drinkwaterwinningen. En stellen een nieuw maatregelenprogramma met gebiedspartijen op.
  4. Wij stellen een nieuwe integrale overeenkomst met Vitens op.
  5. Wij zetten in op pilots voor duurzame functiecombinaties bij drinkwaterwinningen.

Toelichting op voortgang

De Zoektocht drinkwatervoorziening Twente is afgerond. Op 27 september heeft u besloten om de nieuwe winlocatie Vriezenveen-Daarle op te nemen in de Omgevingsvisie en –verordening.

We zijn samen met de Overijsselse gemeenten, waterschappen en Vitens gestart met een regionale verkenning voor de lange termijn drinkwatervoorziening.

We hebben als eerste provincie alle gebiedsdossiers voor de drinkwaterwinningen geactualiseerd en werken met partners aan een nieuw uitvoeringsprogramma 2018-2020.

We bereiden samen met Vitens de nieuwe integrale overeenkomst 2018-2020 voor.

We zijn met alle betrokken partijen aan de slag met bescherming van winningen zoals in het voorbeeldproject Boeren voor drinkwater. Er lopen pilots bij Archemerberg en Wierden. Deze pilots laten zien dat verbetering van de waterkwaliteit mogelijk is met een positief bedrijfsresultaat voor de betrokken agrariërs.

Financiën

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Regisseur. Deze rol past het beste bij de wettelijke taak die we hebben als provincie. Deze taak vullen we mede in met de verbonden partij Vitens N.V.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.