Context

Publieke organisaties moeten zich verantwoorden over de wijze waarop de publieke middelen inzetten. Door de toenemende mate van digitalisering zorgt dit voor een andere -meer transparante- wijze van sturen, beheersen en verantwoorden. Ons sturingsinstrumentarium sluit daar op aan. Bijvoorbeeld door de vergelijkbaarheid met andere overheidsorganisaties te vergemakkelijken. Conform het Besluit Begroting en Verantwoording is in deze begroting het hoofdstuk ‘Bedrijfsvoering’ opgenomen. In dit onderdeel verantwoorden we de indirecte personele kosten en apparaatskosten (Overhead) verantwoord.

Acties

  1. Wij zorgen voor een modern en zoveel mogelijk digitaal sturingsinstrumentarium.
  2. Wij verantwoorden ons conform de geldende verslaggevingsregels.

Toelichting op voortgang

In de begroting 2018 zijn:

a) de voorgeschreven set van interprovinciale indicatoren verwerkt;

b) de gewijzigde regels vanuit het Besluit Begroten en Verantwoorden toegepast;

c) de mogelijkheden voor flexibilisering van de structurele begroting in kaart gebracht.

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum

Rol provincie:

Dit is onze reguliere taak.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.