Context

In 2050 moet heel Nederland meer klimaatbestendig zijn ingericht. Wij hebben een eerste vertaling van deze opgave in samenwerking met onze partners vormgegeven en verwerkt in de revisie van de Omgevingsvisie (zie prestatie 1.1.1) . De komende jaren werken we aan meer samenhang tussen ruimtelijke inrichting, waterbeheer en bestrijding hittestress. We richten ons op verdere beleidsontwikkeling, bewustwording en pilots in stedelijk gebied. De lessen uit lopende programma's zoals de IJssel-Vechtdelta (prestatie 1.4.3) en Klimaat Actieve Stad Twente passen we hierbij toe en brengen we in in het Living Lab Overijssel (zie prestatie 1.4.2).

Acties

  1. Samen met partners werken wij uit hoe we de klimaatopgave verbinden met herstructurering bestaand bebouwd gebied en nieuwbouw. We starten met de uitvoering hiervan. Hierbij maken we gebruik van de resultaten van het Living Lab Overijssel (zie ook prestatie 1.4.2) en (prestatie 1.4.3).

Toelichting op voortgang

Wij hebben met veel partners het Regionaal Adaptatieplan opgesteld (zie PS/2017/971). Dit plan maakt op regionaal niveau inzichtelijk of en zo ja op welke thema's extra inzet wenselijk is om in 2020 klimaatadaptief te handelen en in 2050 klimaatadaptief ingericht te zijn in Overijssel. Daarnaast hebben we in 2017 tal van projecten en initiatieven ondersteund die bijdragen aan dit doel. Zo heeft AtelierOost (Atelier Overijssel en Gelders Genootschap) het atelier 'Klimaatadaptatie is een ontwerpopgave!' georganiseerd en gaat het waterschap Drents Overijsselse Delta aan de slag met een pilot Afkoppelen verhard oppervlak.

Financiën

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Conform Kompas 2020 kiezen we in dit proces situationeel onze rol.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.

Project website:

Website Klimaat Actieve Stad IJssel-Vechtdelta