Context

Onder deze prestatie vallen taken van de Commissaris van de Koning die voort komen uit de ambtsinstructie (rijkstaken) en taken voortkomend uit de rol als bestuursorgaan.

Acties

  1. De Commissaris van de Koning ziet toe op een ordentelijke procedure voor benoeming, herbenoeming en ontslag van een burgemeester.
  2. De Commissaris van de Koning legt ambtsbezoeken bij gemeenten af.
  3. De Commissaris van de Koning ziet toe op de Veiligheidsregio’s in Overijssel.
  4. De Commissaris van de Koning adviseert en bemiddelt bij verstoorde bestuurlijke verhoudingen in gemeenten en wanneer de bestuurlijke integriteit bij een gemeente in het geding is. Proactief besteedt zij de komende periode breed aandacht aan het thema integriteit (zie prestatie 7.1.1).
  5. De Commissaris van de Koning ziet toe op een ordelijke procedure met betrekking tot bezoeken van het Koninklijk Huis en adviseert over Koninklijke onderscheidingen.
  6. In aanvulling op het rijkstakenpakket van de Commissaris van de Koning wordt er komend jaar geïnvesteerd in het verbeteren van de bestuurlijke weerbaarheid door een integrale aanpak door Openbaar Ministerie, gemeenten, provincies en Regionaal Informatie en Expertise Centrum te ondersteunen en wordt in 2016-2017 een onderzoek naar de bedreiging van politieke ambtsdragers in Overijssel uitgevoerd.

Toelichting op voortgang

Actie 1: De aan de orde zijnde kroon- en herbenoemingen van burgemeesters zijn ordentelijk verlopen.

Actie 2: Er zijn ambtsbezoeken afgelegd aan de gemeenten Hengelo en Steenwijkerland.

Actie 3: Er is tweedelijns toezicht op de Veiligheidsregio's gehouden door onder andere het bezoeken van de vergaderingen van de Algemene Besturen door liaisons van de CdK.

Actie 4: Er is uitvoering gegeven aan de wettelijke taak op het gebied van integriteit. In november is er een themabijeenkomst integriteit en ondermijning georganiseerd.

Actie 5: Er is één bezoek geweest, op 20 april 2017 heeft HKH Prinses Laurentien de Stadkamer Zwolle geopend.

Actie 6: Naar aanleiding van uw motie om meer aandacht te besteden aan de bestrijding van ondermijning hebben wij u in december geïnformeerd over de oprichting van het cluster Integere Overheid. Het cluster zal de provinciale organisatie weerbaarder maken en met de veiligheidspartners ondermijning tegengaan.

Financiën

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Boele Staal

Rol provincie:

Deze prestatie wordt door de Commissaris van de Koning uitgevoerd als Rijksheer en provinciaal orgaan.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Het investeringsvoorstel Kwaliteit Openbaar Bestuur is in 2016 door Provinciale Staten aangenomen [PS/2016/344 ] (bijbehorend besluit).

Deze prestatie heeft een relatie met de andere prestaties uit het investeringsvoorstel: 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.2.3, 7.3.1, 7.3.2, 7.3.4.