Context

Het project voeren we uit in samenwerking met Rijkswaterstaat, als onderdeel van het programma Ruimte voor de Rivier. Van belang is dat het vervolg op dit project, fase 2 (zie 8.1.6), versneld wordt uitgevoerd. Wij hebben de programmacoördinatie in diverse deelprojecten. Tussen dit project en het programma voor fase 2 stemmen we af.

Als onderdeel van de gebiedsontwikkeling bereidt gemeente Kampen woningbouw voor in het gebied direct naast het projectgebied. Het bestemmingsplan hiervoor is in 2015 door de Raad van State vernietigd. De gemeenteraad heeft er mee ingestemd om een bestemmingsplanherziening voor te bereiden, gericht op het alsnog realiseren van fase 1 van het aangepaste woningbouwprogramma voor het dorp Reeve (600 woningen). Het project is volop in uitvoering (realisatiefase). In 2017 zijn er geen opleveringen.

Acties

  1. Wij verkrijgen de benodigde besluiten voor het bevaren van de aansluiting van de hoogwatergeul op het Drontermeer.
  2. Wij beheersen de uitvoering van het project (tijd, geld en kwaliteit) zoals gerapporteerd in de halfjaarrapportages van het project; inclusief begeleiding van de aannemer bij de aanleg op dit punt.
  3. Wij maken afspraken met de toekomstig eindbeheerders over de wijze waarop oplevering en overdracht van de diverse objecten eind 2018 zal plaatsvinden.
  4. Wij stemmen het ontwerp voor het sluizencomplex in de Reevedam af met fase 2.

Toelichting op voortgang

De uitvoering buiten loopt voorspoedig. De Nieuwendijkbrug is op 30 juni opgeleverd, dit is twee maanden eerder dan gepland. Er is gestart met de bouw van de brug over de inlaat bij de Kamperstraatweg. De bouw van deze brug ligt op schema. We zijn tevreden over het ecologische functioneren van de aanplant Rietmoeras fase 0. De aannemer kon op tijd starten met het weghalen van de grond rondom de C-kering.

Bij aanleg van de vaargeul boven de Drontermeertunnel is vertraging opgetreden door extra tijd die nodig was voor de vergunningverlening door Prorail.

De vaststelling van het bestemmingsplan Vaargeul is vertraagd. De planning is daarmee zeer krap geworden, maar net haalbaar mits geen verdere vertragingen door procedures ontstaan.

Financiën

De verdeling van de projectkosten van dit meerjarige project over de diverse jaren laat zich niet exact per jaar ramen. De gerealiseerde lasten in 2017 zijn € 0,4 miljoen lager dan geraamd. De niet bestede middelen blijven in de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel beschikbaar voor de uitvoering van dit project in de komende jaren.

Resultaatbestemming

Omdat onzekerheid bestond over het tijdstip van ontvangst van een aantal bedragen zijn deze baten in 2017 niet geraamd. Deze baten maken echter wel deel uit van de totale projectraming. Het gaat om de volgende onderdelen:

  • Bij de aanleg van de Hanzelijn zijn aanpassingen nodig geweest om de realisatie van de bypass van de IJssel mogelijk te maken. Ter financiering van deze maatregelen heeft de provincie destijds € 10 miljoen bijgedragen. De Hanzelijn, inclusief de maatregelen voor de bypass, is aanzienlijk goedkoper uitgevallen. Op basis van de in 2006 tussen de minister van V&W, de minister van VROM en gedeputeerden van de provincie Overijssel vastgelegde afspraken, deelt de provincie naar rato mee in het voordeel dat betrekking heeft op de genoemde maatregelen. Na intensief overleg met Prorail en het ministerie van I & W heeft de provincie recht op € 2.023.600. Dit bedrag is in 2017 niet geraamd omdat het onzeker was of dit bedrag in 2017 zou worden ontvangen. Inmiddels is dit bedrag ontvangen.
  • Op 20 december 2017 is van Natuurmonumenten het 2e voorschot ad € 184.600 ontvangen van de EU bijdrage Life+ voor het natuurgebied Drontermeer. Dit bedrag was niet geraamd omdat onzekerheid bestond over de ontvangst in 2017.
  • In 2017 zijn werkzaamheden uitgevoerd door projectmedewerkers van IJsseldelta fase 1 ten behoeve van de Reevesluis. Deze kosten worden verrekend omdat Reevesluis onderdeel uitmaakt van IJsseldelta fase 2. Het gaat in 2017 om een bedrag van circa € 376.000.

Wij stellen u voor om een bedrag van € 2,585 miljoen middels resultaatbestemming toe te voegen aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Wij zijn mede opdrachtgever van het project en voor 34% risicodragend in de realisatie van de verkorte zomerbedverlaging Beneden-IJssel in combinatie met aanleg hoogwatergeul bij Kampen.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Realisatie Ruimte voor de Rivier IJsseldelta [PS/2013/240 ] (bijbehorend besluit).

Project website:

Website ruimte voor de rivier IJsseldelta