Context

De kwaliteit van het openbaar bestuur is gediend bij een consistente en inzichtelijke besluitvorming, die bovendien rechtmatig, doelmatig, helder en begrijpelijk is. Onderdeel daarvan is het voldoende snel kunnen inspelen op actuele ontwikkelingen in de maatschappij. Meer specifiek: het signaleren van relevante ontwikkelingen en het vertalen daarvan naar bijbehorende strategieën en handelingsperspectieven.

Acties

  1. Wij signaleren ontwikkelingen in het bestuurlijk domein en adviseren hierover vroegtijdig en adequaat.
  2. Wij zorgen voor kwalitatief hoogwaardige stukken die begrijpelijk en goed leesbaar zijn.
  3. Wij stemmen af met de griffie zodat de besluitvormingsprocessen zo efficiënt en effectief mogelijk verlopen.
  4. Wij voeren een midterm review van het coalitieakkoord uit.

Toelichting op voortgang

Actie 1: In het vervolgproces van het BZK-rapport ‘Maak Verschil’ en het daarop volgende ‘Rekening houden met verschil’ is door de provincie Overijssel [Proeftuin Zwolle] en samen in IPO-verband met succes de betekenis van de provincies onderstreept. Dit succes kwam tot uitdrukking in het Regeerakkoord Rutte 3 waarin samenwerking door alle overheden wordt gezien als voorwaarde bij de aanpak van deze vraagstukken.

Adviezen van de Raad van State, in het bijzonder de vierde beschouwing ‘En nu verder’ over de verhoudingen tussen de overheden en andere adviezen van de Raad voor het Openbaar Bestuur en de Raad voor Financiële Verhoudingen waarin de positie van de provincies in het geding is, zijn onderwerpen geweest binnen het IPO-bestuur waaraan wij onze inbreng hebben geleverd.

Actie 2: Wij zorgen voor een duidelijke schrijfstijl en opleiding en training van medewerkers die stukken schrijven. In 2017 hebben 140 medewerkers een schrijftraining gevolgd gericht op heldere nota's en beleidsstukken.

Actie 3: Er is regelmatig contact met de Griffie ten aanzien van de planning van statenstukken zodat de Agendacommissie adequaat geadviseerd kan worden. Ook signalen en verzoeken vanuit de Staten worden afgestemd. Vanuit de organisatie wordt de planning van de stukken die aan PS worden gezonden nauwlettend gevolgd.

Actie 4: De midterm review, de tussenbalans, is in mei gepresenteerd. Naar aanleiding van de midterm review worden samen met PS drie verkenningen uitgevoerd: een verkenning naar digitalisering en bestuur, een verkenning naar digitalisering en economie/arbeidsmarkt en tot slot een verkenning naar digitalisering en slimme mobiliteit.

Financiën

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Boele Staal

Rol provincie:

Wij zijn faciliteerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.