Context

Door het besluit van de staatssecretaris medio 2014 om de definitieve besluitvorming over de routekeuze in Oost-Nederland van goederentreinen in het kader van PHS uit te stellen tot 2020, bestaat onze rol de komende jaren uit het nauwlettend in de gaten houden van de treingoederenvervoerprognoses. Indien deze fors gaan stijgen, nemen we contact met het Rijk op.

Acties

  1. Wij monitoren het aantal goederentreinen en daardoor veroorzaakte geluid en ongevallenrisico's (gevaarlijke stoffen) op het hoofdspoorwegennet in relatie tot Programma hoogfrequent spoor (PHS) en aanleg derde spoor Duitsland. Bij afwijkingen/overschrijdingen wordt (in afstemming met betrokken overheden en partners) actie ondernomen richting het Rijk.

Toelichting op voortgang

In mei 2017 heeft regio Oost (bestaande uit de provincie Overijssel, de provincie Gelderland, betrokken gemeenten en veiligheidsregio’s) opnieuw aandacht gevraagd bij staatssecretaris Dijksma voor de overschrijding van de aantallen treinen met gevaarlijke stoffen op sporen in Oost-Nederland. Staatssecretaris Dijksma heeft in het najaar 2017 een aantal maatregelen getroffen om de aantallen weer zo veel mogelijk te laten dalen tot binnen de normen (Basisnet). Daarnaast is zij de voorbereiding gestart van een zogenaamd routeringsbesluit, die het mogelijk maakt op bepaalde routes treinen met gevaarlijke stoffen te weren. In de inspraakreactie van de provincie Overijssel is gepleit voor een dergelijk routeringsbesluit indien de overschrijdingen aanhouden. Het aantal overschrijdingen is de tweede helft van 2017 fors gedaald door de maatregelen en doordat de werkzaamheden aan het derde spoor in Duitsland vertraagd zijn. In de eerste helft van 2018 beslist staatssecretaris Van Veldhoven op basis van de dan beschikbare cijfers of een routeringsbesluit nodig is.

Financiën

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

De provincie Overijssel monitort de gemaakte afspraken door het Rijk.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.

Project website:

Website ProRail Goederenroute Oost-Nederland https://www.prorail.nl/projecten/goederenroute-oost-nederland