Context

Enexis herijkt in 2017 het strategisch plan. Wij vragen als aandeelhouder aandacht voor de prioriteiten in het Programma Nieuwe Energie voor de komende jaren. Enexis is ook nauw betrokken bij het opstellen daarvan.

Wij verwachten met name investeringen voor warmtenetten, ondersteuning op gebied van energiebesparing en monitoring, en voor  netwerken die uitnodigen tot productie van duurzame elektriciteit of gas. Tegelijkertijd vragen wij bij locatieafwegingen meer aandacht voor de aanwezigheid van bestaande energienetwerken, of de noodzakelijke investeringen in nieuwe netwerken. Daarbij kan het ook gaan om het al dan niet herinvesteren in gasnetwerken.

Acties

  1. Wij oefenen het aandeelhouderschap uit van Enexis door: - Het sturen op de doelen van het strategisch plan van Enexis. - Het uitvoeren van de jaarlijkse beleidsplannen. - De vaststelling van de jaarrekening, met inbegrip van het daarbij behorende dividendbeleid.

Toelichting op voortgang

Enexis heeft in 2017 haar strategisch plan herijkt. Wij vragen als aandeelhouder aandacht voor de prioriteiten in het programma Nieuwe Energie voor de komende jaren. Enexis is kernpartner in de alliantie Nieuwe Energie Overijssel. Het te verwachten investeringsvolume voor ontwikkelingen in het energiesysteem wordt geraamd op € 500 miljoen in de komende jaren.

Financiën

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Annemieke Traag

Rol provincie:

De rol van de provincie in deze prestatie is de rol van aandeelhouder. Hier geven we mede invulling aan met onze verbonden partij Enexis Holding N.V..

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.