Context

Wij werken onder leiding van de deltacommissaris met het Rijk, verschillende overheden en organisaties samen aan het nationale Deltaprogramma. Wij hebben de genomen Deltabeslissingen verankerd in de revisie van de Omgevingsvisie. Wij zijn (bestuurlijk en ambtelijk) actief betrokken bij de onderzoeken en uitwerkingen binnen het Deltaprogramma Rivieren, IJsselmeergebied en Ruimtelijke Adaptatie met een focus op de IJssel, de IJssel-Vechtdelta en Twente. Hierin werken wij met partners aan: de nationale adaptatiestrategie, kennisontwikkeling en innovatie (Living Lab Overijssel) en het uitwerken en realiseren van de voorkeurstrategie voor de IJssel en het IJsselmeer (organisatie: onder andere Stuurgroep IJssel, Bestuurlijk Platform IJsselmeer, IJssel-Vechtdelta, Ruimte voor de Vecht). Daarnaast zijn er raakvlakken met onze prestaties voor waterveiligheid (prestatie 1.4.1) , IJssel-Vechtdelta (prestatie 1.4.3) , zoetwatervoorziening (prestatie 1.5.1) en klimaatadaptatie (onder andere klimaatbestendig maken van steden) (prestatie 1.4.5).

Acties

  1. Wij ontwikkelen kennis en stimuleren innovatie in het kader van het (landelijk) Deltaprogramma, nationale adaptatiestrategie en Living Lab Overijssel.
  2. Wij actualiseren de Voorkeursstrategie IJssel 2050 - 2100.

Toelichting op voortgang

In het Living Lab Overijssel hebben wij met gemeenten, waterschappen, bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties samen gewerkt aan nieuwe werkwijzen voor het klimaatbestendig maken van de laaggelegen IJssel-Vechtdelta en de hooggelegen Twentse Stedenband. Zo zijn in juni inspiratiecolleges georganiseerd en heeft in september een stadscollege plaatsgevonden in Zwolle. Saxion heeft een masterclass over klimaatadaptatie opgezet en bij de herontwikkeling van de Nieuwstraat in Almelo worden inwoners betrokken bij het klimaatadaptief inrichten van hun straat. De resultaten van het Living Lab worden gebruikt in het Uitvoeringsprogramma voor het Regionale Adaptatieplan (zie prestatie 1.4.5).

Eind 2017 is het regionale voorstel voor de Voorkeursstrategie IJssel gedeeld met de regionale partijen. In de periode 2028-2050 omvat het plan geen nieuwe rivierverruimingsmaatregelen gelegen in Overijssel (wel in Gelderland).

Financiën

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Conform Kompas 2020 kiezen wij in deze opgave situationeel onze rol.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.

Project website:

Website Deltaprogramma