Context

De wetgeving van het Rijk en Europa bepaalt de 'speelruimte' van de provincies. In interprovinciaal verband werken we op de belangrijke dossiers aan een gezamenlijke inbreng van de provincies. Wij doen dit door:

Acties

  1. Wij lobbyen op wetgeving, regelgeving, vergunningen en beleid onder andere op: Mijnbouwwet, Rijksstructuurvisie ondergrond (STRONG), Nationale Omgevingsvisie.

Toelichting op voortgang

In 2017 hebben wij in IPO-verband gewerkt aan het concretiseren van het IPO-aanbod voor de NOVI. Dit heeft geresulteerd in een onderzoek naar actuele verstedelijkingsvraagstukken, het opzetten van een kennisnetwerk Energie en Ruimte en het voor provincies in beeld brengen van internationale aspecten van de NOVI.

Daarnaast hebben we in IPO-verband met partners de bestuursovereenkomst in het kader van het 6e actieprogramma nitraatrichtlijn gesloten. In de bestuursovereenkomst is afgesproken de grondwaterkwaliteit te verbeteren rond drinkwaterwinningen (zie ook prestatie 1.5.3). Zes van deze gebieden liggen in Overijssel.

Ook hebben we gewerkt aan een informatieblad over zorgplicht ter uitvoering van de rijksnota Drinkwater. Het informatieblad helpt overheden om de drinkwaterbescherming te betrekken in hun beleidsontwikkeling. Wij hebben dit al uitgewerkt in de omgevingsvisie (zie prestatie 1.1.1).

Tot slot zijn we in IPO-verband aangesloten op de processen van het Rijk ter voorbereiding van de STRONG en aanpassingen in de wetgeving rond mijnbouwactiviteiten.

Financiën

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Monique van Haaf

Rol provincie:

De provincie is belangenbehartiger en lobbyist.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.