Context

Op basis van de Erfgoedwet worden wij eigenaar van alle archeologische vondsten in Overijssel en zijn wij verplicht deze op te slaan en beschikbaar te stellen voor onderzoek en bruikleen. Ons huidige depot in Deventer (in opdracht van ons in beheer gegeven aan Het Oversticht)  bereikt in 2017 waarschijnlijk zijn maximale capaciteit en kent bovendien beperkingen. Het stimuleren van onderzoek naar de collectie in het depot draagt bij aan een verantwoord depotbeheer en de ontsluiting van de collectie voor een breed publiek.

Acties

  1. Wij verlenen Het Oversticht opdracht voor het depotbeheer en stellen de vondsten beschikbaar voor onderzoek en bruikleen.
  2. Wij gaan, op basis van een onderzoek dat in 2016 is uitgevoerd, na welke maatregelen nodig zijn voor het depot om de aandachtspunten voor de capaciteit aan te pakken.
  3. Wij ontwikkelen een publieksprogramma voor de inwoners van Overijssel. Inwoners worden uitgenodigd meer te weten komen over de (archeologische) geschiedenis van Overijssel, tijdens rondleidingen en de Overijsselse Archeologiedag 2017.
  4. Wij stellen een archeologische onderzoeksagenda op. Op basis hiervan maken wij keuzes welke onderzoeken prioriteit krijgen en welke vondsten gerestaureerd danwel gedeselecteerd worden. Over onderzoek en restauratie maken wij afspraken met Het Oversticht.

Toelichting op voortgang

- Wij verleenden Het Oversticht opdracht voor het depotbeheer. Het beschikbaar stellen van de vondsten voor onderzoek en bruikleen maakte   onderdeel uit van de afspraken die wij met Het Oversticht hebben gemaakt. Er zijn 18 (nieuwe) bruiklenen geweest en 40 vondstmeldingen (van amateurarcheologen) binnengekomen.

- Aansluitend op het onderzoek dat in 2016 werd afgerond is  een verdiepingsonderzoek uitgevoerd. Hierbij zijn verschillende scenario's met betrekking tot de huisvestingsproblematiek van het Depot verkend. In december is de eindrapportage opgeleverd, waarna de daaruit voortvloeiende maatregelen ter hand kunnen worden genomen.

- Het publieksprogramma is ontwikkeld en omvat verschillende activiteiten. Het Depot is bij verschillende gelegenheden opengesteld voor publiek , er zijn rondleidingen gegeven en is ook druk bezocht door diverse schoolklassen. In totaal ca. 130 bezoekers.  De Overijsselse Archeologiedag 2017 is verplaatst naar 17 februari 2018.

- Eind 2017 verkeerde het opstellen van de archeologische onderzoeksagenda in de eindfase. Het wordt begin 2018 opgeleverd.

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.

Project website:

Cultuurnota 2017 - 2020 & Uitvoeringsprogramma Cultuur 2017 - 2020 >>