Context

De ontwikkeling van de werklocaties wordt opgepakt vanuit zogenaamde verbonden partijen. Wij nemen hierin, naar rato van ons aandeel, een positie in die het mogelijk maakt zeggenschap en sturing uit te oefenen.

Acties

  1. Wij beheren bestaande participatie werklocatie Zuiderzeehaven.
  2. Wij beheren bestaande participatie werklocatie SPV Stork / Hengelo.
  3. Wij beheren bestaande participatie werklocatie XL Business Park Twente (RBT).

Toelichting op voortgang

Naar aanleiding van de BAvA Zuiderzeehaven op 22 november 2017 heeft u op 31 januari 2018 ingestemd met ons voorstel over de beëindiging van de samenwerking Zuiderzeehaven (PS/2017/936).

In het afgelopen jaar heeft Stork Thermeq/Hengelo conform afspraak voldaan aan zijn huurverplichtingen. De gewenste buffer van 2,4 miljoen is in 2017 nog niet bereikt. Dit zal in 2018 plaatsvinden. Dit betekent dat de SPV Stork / Hengelo in 2019 begint met terugbetalen van de eerder ontvangen middelen.

De Belgische investeerder Groep Heylen heeft in april 2017 een ontwikkelovereenkomst getekend voor de uitgifte van ruim 28 ha op XL Business Park Twente in Almelo, te ontwikkelen binnen 5 jaar. Doel is de ontwikkeling en realisatie van de duurzame T-Port Logistic Campus. Het voornemen was om in 2017 de eerste 3 ha grond af te nemen. In werkelijkheid is eind 2017 door Groep Heylen maar liefst 7,5 ha afgenomen. Samen met de overige uitgiftes in 2017 (3 ha voor de Container Terminal Twente (CTT), een uitbreiding van het zittende bedrijf Madison van 0,8 ha en 3,2 ha voor Eurol) heeft het RBT in 2017 ruim 14 ha uitgegeven, daar waar 9 ha was voorzien.

Op uw verzoek heeft de Rekenkamer Oost-Nederland het rapport "XL Businesspark RBT, de lessen" uitgebracht. Dit rapport was voor u aanleiding een motie aan te nemen waarin u ons gevraagd hebt om bij het Algemeen Bestuur aan te dringen op Aanpassing Gemeenschappelijke regeling RBT. Het Algemeen Bestuur heeft ondertussen de opdracht gegeven om de gemengde regeling om te vormen naar een collegeregeling.  Het hierbij behorende besluitvormingstraject zal in 2018 doorlopen worden.

Financiën

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum

Rol provincie:

Wij vervullen de rol van regisseur. Hier geven we mede invulling aan met onze verbonden partijen Houdstermaatschappij Fondsen Overijssel B.V., Openbaar lichaam Regionaal Bedrijventerrein Twente en Zuiderzeehaven Ontwikkelingsmaatschappij C.V. / Beheer B.V.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Statenvoorstel Dekking investeringen Regionaal Bedrijventerrein Twente [PS/2016/985 ], (bijbehorend besluit).

Mijlpalen:

Statenbrief aanbieding jaarstukken XL Business Park Twente (RBT).Beeindiging samenwerking Zuiderzeehaven per 1 maart 2018.