Context

Met de lijn 'kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt' willen wij in afstemming met partijen met wettelijke taken en bevoegdheden, zoals regionale werkbedrijven, onderwijsinstellingen, sociale partners en gemeenten bevorderen dat kwetsbare groepen, waaronder statushouders, (weer) toegang hebben en houden tot de arbeidsmarkt. Daarnaast willen wij een signalerende, verbindende en monitorende rol spelen tussen partijen die betrokken zijn bij de kwetsbare doelgroepen en financiering waar nodig inzetten als 'smeerolie'. Daarbij leggen wij de verbinding tussen de sociale en de economische agenda.

Acties

  1. Wij steunen (de samenwerking van) gemeenten bij het verbreden en/of verdiepen van de toepassing van succesvolle methodieken om mensen behorend tot kwetsbare groepen naar werk te leiden.
  2. Wij steunen (de samenwerking van) gemeenten voor het onderzoeken van effectieve manieren om (erkende) vluchtelingen een beter arbeidsperspectief te bieden.
  3. Wij steunen de midden-en kleinbedrijven om functies te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking en om deze mensen te begeleiden.

Toelichting op voortgang

De regeling kwetsbare groepen, gericht op het bevorderen dat kwetsbare groepen toegang hebben en houden tot de arbeidsmarkt, is volledig besteed. Naast projecten voor kwetsbare groepen jongeren en ouderen hebben de drie arbeidsmarktregio's ook projecten ingediend voor statushouders. Eén van de projecten waar een bewezen succesvolle methodiek ten behoeve van kwetsbare doelgroepen wordt doorontwikkeld, is het Twentse project ‘Doorzetters met dromen’. Doel is het aan het werk helpen van kwetsbare personen die vallen onder de garantiebanen. Voor de groep statushouders heeft de regio Twente een project ingediend om ze te helpen als zelfstandig ondernemer aan de slag te gaan. Vanuit de regio Zwolle is er een project ingediend om het 'social impact network' van werkgevers verder uit te rollen en te professionaliseren en de beide ROC's hebben een project lopen voor statushouders; leerwerktrajecten voor statushouders richting de sectoren Transport & Logisitiek en de schildersbranche. Steden3hoek heeft net als de regio Zwolle een project voor statushouders in samenwerking met het ROC ontwikkeld. Voor kwetsbare groep jongeren lopen twee projecten in samenwerking met enkele sociale ondernemers waaronder Crepes and Smoothies in Deventer.

In de periode oktober 2017-oktober 2019 wordt een onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van methoden en werkwijzen om erkende vluchtelingen aan het werk te helpen. Onderdeel van dit onderzoek is onder meer het inrichten van een leernetwerk van Overijsselse arbeidsmarktregio’s/gemeenten rond deze thematiek.

Onder deze prestatie valt ook de subsidieregeling voor de ZP scholingsvouchers die 1 januari 2017 is opengesteld. Er zijn ruim 120 aanvragen toegekend terwijl er 700 aanvragen werden verwacht. Met Monitor 2017-2 heeft u besloten het budget bij te stellen en te betrekken bij het opstellen van de herijking van 'Iedereen in Overijssel doet mee!'.

Financiën

Begrotingswijziging GS

Er is een overschrijding van het budget met een bedrag van € 14.000. De uitvoering verliep zeer voorspoedig en boven verwachting. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering kwaliteit van Overijssel hebben wij voor prestatie 5.2.3 € 14.000 extra onttrokken aan de voor deze prestatie beschikbare middelen in deze reserve.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om de jaarschijf 2018 van prestatie 5.2.3 in de begroting 2018 te verlagen met € 14.000 onder gelijktijdige verlaging van de begrote onttrekking aan de Reserve uitvoering kwaliteit van Overijssel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum

Rol provincie:

De provincie heeft meerdere rollen, namelijk bemiddelaar en stimulator. Daarnaast ondersteunen en faciliteren wij.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Statenvoorstel ‘Iedereen in Overijssel doet mee! 2016 -2019’ >> PS/2016/196 (bijbehorend besluit).