Context

Op basis van de Koersdocumenten (verticaal) en Beleidsimpulsen (horizontale prikkers) maken we samen met onze partners dynamische meerjarenprogramma's met passende acties en maatregelen. Vervolgens werken we deze op passende schaal uit met lokale partijen en inwoners. Per koersdocument bepalen we samen met andere wegbeheerders het bovenlokale netwerk. Deze netwerken voor openbaar vervoer, fiets, auto en goederenvervoer combineren we in de integrale netwerkvisie Overijssel [zie prestatie 4.1.1].

Acties

  1. Wij werken het Koersdocument Fiets uit in dynamische uitvoeringsprogramma's die wij jaarlijks actualiseren.
  2. Wij werken het Koersdocument Openbaar Vervoer uit in een dynamisch uitvoeringsprogramma, dat wij jaarlijks actualiseren.
  3. Wij stellen het Koersdocument Auto op en werken dit uit in een dynamisch uitvoeringsprogramma, dat wij jaarlijks actualiseren.
  4. Wij stellen het Koersdocument Goederenvervoer en logistiek op en werken dit uit in een dynamisch uitvoeringsprogramma.
  5. Wij werken, in gezamenlijkheid met de Beleidsimpuls Verkeersveiligheid uit in integrale meerjarige actieprogramma's, die wij jaarlijks actualiseren.
  6. Wij verkennen kansen en mogelijkheden op nieuwe mobiliteitsthema's.

Toelichting op voortgang

De genoemde uitvoeringsprogramma's per koersdocument zijn niet in de vorm van een individueel eindproduct uitgewerkt. In overleg en in afstemming met de gemeenten/partners is besloten om jaarlijks één integraal dynamisch meerjarenprogramma Mobiliteit te maken. Hierdoor signaleren we sneller overlap en verbinden we acties en maatregelen over de mobiliteitsthema's heen.

Financiën

In 2017 was in aanloop naar het meerjarenprogramma Mobiliteit een beperkt bedrag van € 280.000 opgenomen in de begroting. Dit bleek te conservatief geraamd, er is € 97.000 meer uitgegeven dan begroot. Dit wordt vereffend met de nog beschikbare middelen voor het thema verkeersveiligheid in de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij daarom voor prestatie 4.1.3 € 97.000 extra onttrokken aan de voor deze prestatie beschikbare middelen in deze reserve.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

De provincie Overijssel is initiatiefnemer bij het opstellen van regionale meerjarenprogramma's. Deze programma's worden nadrukkelijk samen met partners en stakeholders opgesteld. Welke rol provincie heeft / krijgt binnen het de uitvoeringsprogramma's is afhankelijk van de betreffende maatregel en zal variëren.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Statenvoorstel Beleidsimpuls Verkeersveiligheid [PS/2016/781 ] (bijbehorend besluit).

Mijlpalen:

Koersdocument Auto en Wegenvisie Overijssel PS/2017/459. Met betrekking tot het thema Openbaar Vervoer zijn uw Staten door middel van informatiesessies, gekoppeld met het Koersdocument Fiets, drie keer geïnformeerd (Q1, Q2 en Q4).Koersdocument Goederenvervoer en Logistiek en uitvoeringsprogramma PS/2017/169. Met betrekking tot de uitvoeringsprogramma's Fiets en de Beleidsimpuls Verkeersveiligheid bent u via de reguliere P&C cyclus geïnformeerd over de maatregelen uit de actieprogramma's die uitgevoerd worden.